Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEIMANAN DAN KETAQWAAN

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEIMANAN DAN KETAQWAAN"— Transcript presentasi:

1 KEIMANAN DAN KETAQWAAN

2 PENGERTIAN IMAN Bahasa = Pembenaran
Istilah = Keyakinan bulat yang dibenarkan oleh hati, diikrarkan oleh lisan dan dimanifestasikan oleh amalan/tindakan =Pembenaran dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikitpun mengenai segala yang datang dari Allah dan Rasul-Nya

3 POKOK AJARAN ISLAM AKHLAK/ IHSAN SYARI’AH/ ISLAM AQIDAH/ IMAN
IHSAN= AKHLAK ISLAM= SYARI’AH IMAN = AQIDAH AKHLAK/ IHSAN SYARI’AH/ ISLAM AQIDAH/ IMAN

4 WUJUD IMAN (Hasan Al-Bana)
Ilahiyah = Hubungan dengan Allah Nubuwwah = Kaitan dengan Nabi, Rasul, kitab, mukjizat Ruhaniyah = Kaitan dengan alam metafisik; Malaikat, Jin, Iblis, Syetan, Ruh. Sam’iyah = Seqala sesuatu yang bisa diketahui melalui sam’i (dalil naqli)

5 UNSUR-UNSUR POKOK KEIMANAN (Mahmud Syaltut)
Percaya pada Allah Percaya pada Para Rasul Allah Percaya pada Malaikat dan Kitab Allah Percaya pada risalah hari bangkit, pokok kewajiban agama serta rela pada ketentuan Allah > Enam Rukun Iman

6 IMAN KEPADA ALLAH Mempercayai Allah dengan sesungguhnya.
Intinya : Tauhid = mengesakan Allah mengi’tikadkan bahwa Allah Esa Macam-macam tauhid: Dzat Sifat Wujud Af’ah Ibadah Qosdi Tasyri’

7 IMAN KEPADA MALAIKAT KEYAKINAN BAHWA ALLAH MENCIPTAKAN MALAIKAT YANG SELALU TAAT KEPADANYA YANG BERTUGAS UNTUK MELAKSANAKAN PERINTAHNYA. Pengetahuan manusia entang malaikat terbatas sesuai dengan yang diterangkan al-Quran dan al-Hadits. Tugas malaikat a.l. Menurunkan wahyu = Jibril Mendo’akan kaum muslimin Kawan dan penjaga orang beriman Melaksanakan hukuman Allah Membaca shalawat kepada Nabi Dll.

8 IIMAN KEPADA KITAB SUCI
KEYANINAN BAHWA ALLAH MENURUNKAN KITAB SUCI KEPADA PARA RASUL ALLAH MELALUI MALAIKATNYA UNTUK MENJELASKAN KEBENARAN MUKMIN HARUS BERIMAN KEPADA KELURUH KITAB SUCI ALLAH: ZABUR TAURAT INJIL AL-QURAN

9 IIMAN KEPADA RASUL KEYANINAN BAHWA ALLAH MENGUTUS PARA RASUL DARI KALANGAN MANUSIA SENDIRI YANG BERTUGAS MEMBIMBING MANUSIA MKE ARAH JALAN YANG BENAR MUKMIN HARUS BERIMAN DAN TOLERAN TERHADAP PEMELUK AGAMA LAIN FUNGSI RASUL UNTUK MENYEDIAKAN KEBUTUHAN ROHANI MANUSIA: SAKSI/BUKTI PEMBERI KABAR GEMBIRA PEMBERI KABAR MENYEDIHKAN MENGAJAK KEPADA AGAMA ALLAH PELITA YANG MENERANGI

10 IMAN KEPADA HARI AKHIR KEYANINAN BAHWA KEHIDUPAN MANUSIA DAN ALAM SEMESTA INI AKAN HANCUR DAN ADA AKHIRNYA. KEMUDIAN AKAN BERALIH KE ALAM YANG ABADI. ASPEK-ASPEK YANG HARUS DIYAKINI: ALAM KUBUR BA’ATS ALAM MAHSYAR/BERKUMPUL HISAB / MIZAN PEMBALASAN (SURGA/NERAKA)

11 IMAN KEPADA QADLA / QADAR
KEYANINAN BAHWA SEGALA SESUATU TERJADI ATAS HUKUM, PERINTAH, DAN KEHENDAK ALLAH BERDASARKAN BATASAN DAN UKURANNYA. BAHASA: QADLA = HUKUM, PERINTAH, MEMBERIKAN, MENGHENDAKI, MENJADIKAN QADAR = BATASAN, MENETAPKAN UKURAN ISTILAH: QADLA = KETETAPAN ALLAH YANG TELAH DITETAPKAN (TIDAK KITA KETAHUI) QADAR= KETETAPAN ALLAH YANG TELAH TERJADI (DIKETAHUI) ASPEK-ASPEK YANG HARUS DIYAKINI: Allah mengetahui dengan pasti peristiwa yang telah dan akan terjadi Keyakinan akan aturan yang diberikan kepada setiap makhluk Keyakinan bahwa kehendak Allah bersifat pasti dan tidak bisa diganggu gugat Keyakinan bahwa Allah pencipta seluruh makhluk

12 PENGARUH KEIMANAN DALAM KEHIDUPAN
Menimbulkan rasa aman, tidak khawatir Menimbulkan pengharapan, pendorong. Memperoleh ketenangan jiwa Memperkenankan panggilan fitrah manusi (mengenal dirinya dan Penciptanya) Mengetahui kejadian alam semesta Terbebas dari siksaan dan keragu-raguan Perasaan terbuka dan lapang Merasakan hidup bersahabat bersama nabi dan orang-orang baik.

13 TERBENTUKNYA IMAN Mengenal eksistensi Allah melalui dalil kauniyah; Astronomi, hewan, flora, fauna,diri manusia dll. Mengenal eksistensi Allah melalui dalil fitrah; Setiap manusia memiliki fitrah untuk mengetahui kebenaran dengan potensi yang dimilikinya Keyakinan harus bulat dan sepenuh hati. Keyakinan harus mendatangkan rasa damai dan ketangan batin bagi yang meyakininya. Konsekwensi keimanan harus membuang secala keyakinan yang kontradiktif dan ritual yang mewnyesatkan

14 TANDA ORANG YANG BERIMAN
Kepekaan dan ketajaman jiwa Kebanggaan terhadap Islam Konsisten kepada kebenaran Ketenangan jiwa dan ketentraman hati Kecintaan kepada Allah Tidak ragu memperjuangkan Islam Dekat dengan Allah, peka, halus, bening hati dalam merespon ayat Allah. Mencintai Allah, Rasulullah, dan manusia Penampilan dan budi pekertinya sangat baik Gemar dan taat beribadah, siap berlomba dalam kebaikan.

15 PENGERTIAN TAQWA BAHASA: TERJAGA / TERPELIHARA
TAKUT KEPADA ALLAH, TERJAGA DARI API NERAKA ISTILAH : KEPATUHAN DAN KEKUNDUKKAN KEPADA ALLAH YANG TUMBUH KARENA RASA CINTA KEPADANYA

16 FUNGSI TAKWA Pembersih penyakit batin Bekal menghadapi kematian
Bentuk perjuangan atas aturan Allah Menstabilkan batin Menumbuhkan kepekaan sosial Petunjuk hidayah

17 KARAKTERISTIK MUTAQIN (Al-Baqarah 117)
Iman kepada Allah, malaikat, kitab, nabi. Mengeluarkan harta yang dicintai Mendirikan shalat, mengeluarkan zakat. Menepati janji/memelihara kehormatan Sabar disaat kepayahan, kesusahan dan memiliki semangat perjuangan.

18 KENDERUNGAN SIKAP MUTAQIN
KONSISTEN MEMELIHARA HUBUNGAN VERTIKAL DENGAN ALLAH KONSISTEN MEMELIHARA HUBUNGAN HORIZONTAL TERHADAP SESAMA DAN LINGKUNGAN


Download ppt "KEIMANAN DAN KETAQWAAN"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google