Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Shahih al-Bukhari Karya Imam al-Bukhari Penulis

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Shahih al-Bukhari Karya Imam al-Bukhari Penulis"— Transcript presentasi:

1 Shahih al-Bukhari Karya Imam al-Bukhari Penulis
Biografi Imam al-Bukhari Sekilas Tentang Kitab Shahih Bukhari

2 Penulis Adalah Mahasiswa Semester 5 UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Dirasat Islamiyah Kembali

3 Biografi Imam al-Bukhari
Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al- Mughirah al-Ju’fi Lahir di Bukhara pada hari Jum’at pada tahun 194 Hijriah Wafat tahun 256 H. pada usia 62 tahun. Kembali

4 Guru-guru Imam al-Bukhari
Ishaq Ibn Rahawaih Ali ibn al-Madini Ahmad bin Hanbal Yahya ibn Ma’in Muhammad Ibn Yusuf al-Firyabi. Kembali

5 Imam Muslim bin Hajjaj Adalah imam hadis yang menulis kitab hadis- hadis shahih yang terkenal dengan sebutan shahih Muslim Sebuah kitab yang dianggap sebagai kitab paling otentik setelah al-Qur’an dan Shahih Bukhari Kembali

6 Murid-murid Imam al-Bukhari
Imam Muslim bin Hajjaj Abu Fadhl bin Ahmad bin Salamah Abu Bakr bin Ishaq bin Huzaimah Abu Abdurrahman al-Nasa’i Abu Isa al-Tirmidzi Dan imam-imam hadis lainnya

7 Abu Isa al-Tirmidzi Adalah salah satu Imam Hadis yang terkenal
Salah satu kitabn hadisnya berjudul sunan al- Tirmidzi, yang merupakan salah satu dari kutub sittah Kembali

8 Abu Abdurrahman al-Nasa’i
Adalah salah satu Imam hadis terkenal Salah satu kitab hadisnya yang terkenal adalah sunan al-Nasa’i, yang merupakan salah satu dari kutub sittah Kembali

9 Ishaq Ibn Rahawaih Adalah Isha bin Ibrahim bin Makhlad bin Ibrahim bin Mathar al-Handzali yang terkenal dengan nama Bin Rahawaih Seorang ahli hadis, fikih, zahid yang mengembara ke berbagai daerah dalam pencariannya mencari ilmu seperti Irak, Hijaz, Yaman, Syam, dan Khurasan. Kembali

10 Ali ibn al-Madini Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali Bin Abdullah bin Ja’far bin Najih bin Bakr bin Sa’d al-Sa’di, yang terkenal dengan nama Ibn al- Madini Wafat pada tahun 178 H Beliau mendat julukan Amirul Mukminin Fil Hadits Kembali

11 Ahmad bin Hanbal Adalah Abu Abdullah Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan Seorang Muhaddits, dan termasuk dari salah satu pendiri madzhab fikih (Hambali) Kembali

12 Yahya ibn Ma’in Adalah Yahya bin Ma’in bin Aun bin Ziyad bin Bistham bin Abdurrahman Seorang Ulama Ahli Hadis di zamannya Beliau digelari oleh beberapa ulama muhaditsin sebagai pakar rijal hadis dan pakar sana Kembali

13 Muhammad Ibn Yusuf al-Firyabi.
Adalah Muhammad bin Yusuf bin Siraj al- Firyabi Salah seorang guru dari Imam Bukhari Abu Hatim Menilai beliau sebagai Shoduq (sangat terpercaya dalam meriwayatkan hadis) Meninggal pada tahun 212 H Kembali

14 Sekilas Tentang Kitab Shahih Bukhari
Nama asli kitab ini adalah al-Jami’ al-Shahih al-Musnad Min Hadisi Rasulillah Saw. wa sunanihi wa ayyamihi Mayoritas Ulama mengatakan bahwa kitab ini adalah kitab paling otentik setelah al- Qur’an Metodologi penulisan imam al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhari Kembali

15 Metodologi penulisan imam al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhari
Kitab ini disusun oleh al-Bukhari dengan hanya menampilkan hadis-hadis shahih Kitab ini juga dianggap oleh sejumlah ulama sebagai kitab pertama yang hanya menuliskan hadis-hadis shahih Sistematika penulisannya dengan menggunakan bab

16 Sistematika penulisan
Imam al-Bukhari memulai penulisan kitab shahih al-Bukhari dengan menuliskan bab permulaan wahyu Sistematika penulisan tidak hanya didasarkan berdasarkan hadis, melainkan juga dengan menunjukkannya sebagai isdidlal dan istinbath hukum

17 Karya-karya al-Bukhari Lainnya
Adab al-Mufrad Al-Tarikh al-Kabir Al-Tarikh al-Awsath Al-Tarikh al-Shaghir Musnad al-Kabir Kitab al-Ilal

18 Adab al-Mufrad Sebuah kitab hadis yang memuat tentang hadis-hadis tentang etika dalam agama Islam, seperti berbakti kepada orang tua, silaturahmi, dll. Dinamakan dengan Adab al-Mufrad agar berbeda dengan bab adab yang terdapat dalam kitab shahih al-Bukhari


Download ppt "Shahih al-Bukhari Karya Imam al-Bukhari Penulis"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google