Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENTINGNYA PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENTINGNYA PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA"— Transcript presentasi:

1 PENTINGNYA PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
ALVIN IKHA KHIKMAWATI ( )

2 Pancasila Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata dari Sansekerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia

3 Uraian Kelima Sila Dalam Pancasila
Pedoman dalam penghayatan dan pengamalan pancasila dituangkan dalam ketetapan No.II/MPR/ Penjabaran ketetapan MPR itu adalah (Noor Ms. Bakry: 1994, ):

4 Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap hormat menghormati. Menghargai setiap bentuk ajaran agama. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

5 Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
1. Memandang persamaan derajat. 2. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 3. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

6 Sila Persatuan Indonesia
1. Cinta tanah air dan bangsa Indonesia. 2. Mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 3. Bangga sebagai bangsa Indonesia.

7 Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan
Menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur

8 Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
1. Menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial. 2. Bersikap adil terhadap sesama. 3. Memupuk sikap suka memberi pertolongan kepada orang lain.

9 Aplikasi Pancasila Sebagai Dasar Negara
Pembangunan nasional harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai sila-sila Pancasila dengan mewujudkan peningkatan harkat dan martabat manusia secara konsisten berdasarkan pada nilai-nilai hakikat kodrat manusia. Pancasila mengarahkan pembangunan agar selalu dilaksanakan demi kesejahteraan umat manusia dengan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa dan keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Pembangunan disegala bidang selalu mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

10 Bidang Politik Pancasila menjadi landasan bagi pembangunan politik, dan dalam prakteknya menghindarkan praktek-praktek politik tak bermoral dan tak bermartabat sebagai bangsa yang memiliki cita-cita moral dan budi pekerti yang luhur.


Download ppt "PENTINGNYA PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google