Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PRESENTASI ZAKAT M. SUPARIYONO Kampung parung serab 01/05 Tirtajaya Sukmajaya Depok 081317340135.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PRESENTASI ZAKAT M. SUPARIYONO Kampung parung serab 01/05 Tirtajaya Sukmajaya Depok 081317340135."— Transcript presentasi:

1

2 PRESENTASI ZAKAT M. SUPARIYONO Kampung parung serab 01/05 Tirtajaya Sukmajaya Depok 081317340135

3  SECARA BAHASA Tumbuh ( An-Numuwu ) Tumbuh ( An-Numuwu ) Bersih ( Ath-Thohuru ) Bersih ( Ath-Thohuru ) Berkembang Berkembang Berkah Berkah  SECARA SYARI’AH: Kewajiban atas harta tertentu Kewajiban atas harta tertentu Dalam jumlah tertentu Dalam jumlah tertentu Dalam waktu tertentu Dalam waktu tertentu Untuk Kelompok tertentu Untuk Kelompok tertentu DEFINISI ZAKAT

4 URGENSI ZAKAT Di antara urgensi zakat: 1. Z akat dapat mengentaskan kemiskinan 2. Z akat dapat memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin 3. Z akat merupakan pembersih jiwa dan harta 4. Z akat merupakan sarana pendidik manusia dari sifat kikir

5 BUKTI PENTINGNYA ZAKAT dan ANCAMAN BAGI ORANG YANG TIDAK MENUNAIKANNYA A. B UKTI PENTINGNYA ZAKAT 1. Z akat merupakan rukun Islam yang ketiga 2. A yat yang menyebut tentang zakat (secara ma’rifah) 30 tempat dan 27 di antaranya berbarengan dengan sholat 3. Z akat telah diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriah, setelah kewajiban Puasa Ramadhan B. A NCAMAN BAGI ORANG YANG TIDAK MENUNAIKAN ZAKAT 1. D i Dunia Kekeringan dan Kelaparan Boleh Diperangi 2. D i Akhirat Azab yang pedih ( 9 : 34-35 )

6 ZAKAT, INFAQ dan SHODAQOH INFAQ SHODAQOH SUNNAH WAJIB SUNNAH MASJID MADRASAH YATIM KELUARGA ZAKAT SENYUM DLL MASJID MADRASAH YATIM BUKAN MAAL ZAKAT

7 HARTA / MAAL JIWA TERNAK EMAS PERHIASAN DAN MATA UANG PERAKPIUTANG SURAT BERHARGA 1 SHO’ FITRAH 2,5 KG Makanan 3,5 Ltr Pokok PERTANIAN DAN HASIL BUMI PERDAGANGAN INVESTASI PERUSAHAAN BARANG TAMBANG DAN RIKAZ PROFESI

8 ZAKAT FITRAH LAIN-LAIN 1. A nak yang lahir pada malam takbiran wajib dizakatkan 2. O rang yang meninggal dunia pada malam takbiran juga wajib dizakatkan BESAR Besar zakat fitrah per jiwa satu Sho’ atau kurang lebih 2,5 kg atau 3,5 liter Zakat fitrah bisa diberikan dalam bentuk Makanan Pokok atau sebahagian ulama ada yang membolehkan menggantinya dengan uang seniali makanan yang biasa dikonsumsi WAKTU MENGELUARKAN 1. W aktu Boleh : diperbolehkan membayar zakat fitrah sejak tanggal 1 Ramadhan 2. W aktu Baik : Yang baik dalam mengeluarkan zakat fitrah adalah yang tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat dengan hari raya Idul Fitri 3. W aktu Wajib : Diwajibkan membayar zakat fitrah pada malam Idul Fitri (Takbiran) 4. W aktu Terlarang : Tidak disebut zakat fitrah apabila dikeluarkan setelah selesai sholat Ied CARA PEMBERIAN 1. B oleh diberikan langsung kepada mustahiq yang kita ketahui selama dapat dihindari dampak negatifnya seperti dampak psikologis dan penumpukan hanya pada satu orang 2. M elalui kepanitiaan

9 SYARAT HARTA WAJIB ZAKAT MILIK PENUH BERKEMBANG SENISAB LEBIH DARI KEBUTUHAN DASAR BEBAS DARI HUTANG BERLALU SETAHUN

10 ZAKAT PERDAGANGAN MODAL KAS FASILITAS KAS FASILITAS TABUNGAN PERSEDIAAN PIUTANG HUTANG PRIBADI BARANG DAGANGAN HARGA JUAL HARGA BELI NISHAB EMAS 85 Gram, TARIF 2,5%, SETELAH 1 TAHUN ZAKAT = { [ KAS + PERSEDIAAN + PIUTANG ] – HUTANG } x 2,5% BANK HARGA BELI Zakat diberlakukan baik dalam kondisi usaha untung atau rugi

11 ZAKAT PERHIASAN (EMAS & PERAK) DAN UANG 1. Perhiasan yang dimaksud dalam hal ini adalah Emas dan Perak 2. Perhiasan yang harus dizakatkan adalah perhiasan yang dimaksudkan untuk disimpan, sedangkan perhiasan yang digunakan tidak dikenakan zakat, selama penggunaannya dalam batas yang wajar 3. Perhiasan yang harus dizakatkan adalah yang telah berusia satu tahun Hijriah dan selama setahun tersebut tidak pernah berkurang 4. Batas minimum Emas yang dizakatkan adalah 85 gram Emas 24 K dan untuk Perak 200 Dirham atau setara dengan 595 gram 5. Untuk Jumlah Emas yang fluktuatif, digunakan beberapa pendekatan antara lain: a. Saldo Akhir b. Rata-rata c. Mulai dari awal 6. Besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%, bisa berupa emas itu sendiri selama tidak merusak nilainya atau bisa diganti dengan uang 7. Zakat emas dikeluarkan setiap tahun selama jumlahnya masih lebih besar dari nisab 8. Zakat mata uang segala sesuatunya sama dengan zakat emas 9. Uang yang disimpan di Bank (Syariah) yang dihitung untuk dizakatkan adalah pokoknya dan bagi hasilnya.

12 ZAKAT PROFESI SSSSangat sulit mencari contoh konkrit untuk jenis zakat ini, mengingat pada masa itu pekerjaan orang pada umumnya adalah bertani dan berdagang, sehingga sampai saat inipun masih ada sebagian ulama yang tidak setuju dengan adanya zakat profesi. Akan tetapi sebahagian besar ulama tidak setuju dengan ditiadakannya zakat profesi karena hal tersebut sangat bertentangan dengan salah satu prinsip dari syariat Islam yaitu KEADILAN. Persoalannya adalah tinggal pendekatan apa yang harus digunakan untuk zakat profesi ini. Untuk itu ada tiga pendekatan yang lazim digunakan: 1. P endekatan menggunakan zakat emas / mata uang, dimana penghasilan seseorang dijumlahkan dalam satu tahun, kemudian dikurangi dengan kebutuhan pokok satu tahun, kemudian diukur menggunakan standar emas, jika ternyata saldonya lebih besar dari nilai 85 gr emas, maka barulah dikenakan zakat sebesar 2,5%. 2. P endekatan menggunakan zakat pertanian, dimana zakat dikeluarkan pada saat menerima dan standar minimumnya mengikuti standar pertanian dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan juga mengikuti pertanian yaitu antara 5% sampai 10%. 3. K ombinasi antara zakat uang dan zakat pertanian, dimana besarnya zakat yang harus dikeluarkan mengikuti zakat uang (2,5%) karena wujudnya memang uang, sementara standar minimumnya dan waktu mengeluarkannya mengikuti zakat pertanian Segala pendapatan yang terkait dengan pekerjaan, misalnya Gaji ke-13, Bonus Tahunan, THR dll, masuk dalam zakat profesi.

13 MUSTAHIQ ZAKAT Q.S. 9 : 60 1. FAQIR 2. MISKIN 3. AMILIN 4. BUDAK 5. MUALLAF 6. GHORIMIN 7. FISABILILLAH 8. IBNU SABIL


Download ppt "PRESENTASI ZAKAT M. SUPARIYONO Kampung parung serab 01/05 Tirtajaya Sukmajaya Depok 081317340135."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google