Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

IMAN KEPADA RASUL ALLAH MENELADANI SIFAT DAN PERILAKU PARA RASUL ALLAH ÄÚÝág2neãÅ $qîUäîîËeããqîçîn&î-ãp ufeã9çîQãlü vqîîîA< Öîîi ü gaéîîîîîîY än*Rîîîîîîæ.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "IMAN KEPADA RASUL ALLAH MENELADANI SIFAT DAN PERILAKU PARA RASUL ALLAH ÄÚÝág2neãÅ $qîUäîîËeããqîçîn&î-ãp ufeã9çîQãlü vqîîîA< Öîîi ü gaéîîîîîîY än*Rîîîîîîæ."— Transcript presentasi:

1 IMAN KEPADA RASUL ALLAH MENELADANI SIFAT DAN PERILAKU PARA RASUL ALLAH ÄÚÝág2neãÅ $qîUäîîËeããqîçîn&î-ãp ufeã9çîQãlü vqîîîA< Öîîi ü gaéîîîîîîY än*Rîîîîîîæ 9^e p “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): Sembahlah Allah (saja);dan jauhilah taghut itu …” QS. An Nahl : 36

2 HAKIKAT ALLAH SWT MENGUTUS PARA RASUL : MENYAMPAIKAN TAUHID (AJARAN BAHWA ALLAH ITU SATU). MENGENALKAN MANUSIA PADA HAKIKAT HIDUP – BERIBADAH KEPADA ALLAH. SEBAGAI ROLE MODEL DAN SURI TAULADAN BAGI MANUSIA. PEMBAWA KABAR GEMBIRA DAN PERINGATAN AGAR MANUSIA SELALU BERIMAN DAN BERIBADAH KEPADA ALLAH SWT

3 MENYAMPAIKAN TAUHID : “Dan Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.” QS Al Baqarah : 163 ÄØÝÚ á Õ=^çeãÅ kîîîîî~1=eãojî1=eã qîsvã uîîe ã v 9îîîîîî1ãp uîeã kbtîîeã p

4 BERIBADAH KEPADA ALLAH – HAKIKAT HIDUP MANUSIA Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah.” Adz Dzariyaat : 56 ÜÝ á lp9îçîRî~îe vü Cîîîîmöãp oîîî:ã#^fîîîîîîîî5äîîip

5 ROLE MODEL BAGI UMAT “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasullulah itu suri tauladan yang baik bagimu..” QS. Al Ahzab : 21 ÄÙØ áåã?1vãÅ ÖnBîîî1 ÕqîAã ufeqîA<éîîîY kbe läa 9îî^îe

6 MEMBAWA KEBAHAGIAAN DAN PERINGATAN DARI ALLAH “Dan tidaklah Kami mengutus para rasul melainkan guna memberi kabar gembira dan memberikan peringatan..” QS. Al ‘An’am : 48 ÄÛß áhäîîRmvãÅ o}<;înîîîi p o}=Fçîîîîi vü GfîîîA=îîîîUã gîîA=mäîîîîip

7 SIFAT / AKHLAQ RASUL ALLAH SHIDDIQ (SELALU BERKATA DAN MEMBELA KEBENARAN) AMANAH (BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEMUA YANG DISAMPAIKAN) TABLIG (MENYAMPAIKAN FIRMAN ALLAH KPD MANUSIA) FATHONAH ( CERDIK, PANDAI, BIJAKSANA) KADZIB (PENDUSTA / BERBUAT TIDAK BENAR) KHIANAT (TIDAK DAPAT DIPERCAYA) KITMAN (MENYEMBUNYIKAN WAHYU ALLAH - OPORTUNIS) BALADAH ( BEBAL, KERAS KEPALA, BODOH) WAJIBMUSTAHIL

8 FITNAH AL KITAB TERHADAP PARA RASUL PERZINAAN NABI LUTH DENGAN KEDUA PUTRINYA – KEJADIAN 19 AYAT 30 – 38. PERZINAAN/PERSELINGKUHAN NABI DAUD DENGAN BATHZEBA ISTRI URIA (SALAH SATU PANGLIMA NABI DAUD) – 2 SAMUEL 11 : 2-5 DAN 13-17. NABI SULAIMAN ADALAH HASIL PERSELINGKUHAN NABI DAUD DENGAN BATHZEBA – 2 SAMUEL 11 : 26-27; 12: 10 dan 24). NABI SULAIMAN MEMILIKI 700 ISTRI DAN 300 SELIR/GUNDIK – 1 RAJA-RAJA 11 : 1 – 9. NABI SULAIMAN BERBUAT MUSYRIK 1 RAJA-RAJA 11 : 5-8 PERSELINGKUHAN YEHUDA (ANAK NABI YA’KUB) DENGAN TAMAR – KEJADIAN 38 : 1-30 PERZINAAN AMNON (SALAH SATU PUTRA NABI DAUD) DENGAN TAMAR (ADIK AMNON – SALAH SATU PUTRI NABI DAUD) – 2 SAMUEL 13 : 11 – 14. AMNON KELAK AKAN DIBUNUH OLEH ABSALOM (SAUDARA AMNON SENDIRI) YANG KEMUDIAN ABSALOM DIPERANGI OLEH NABI DAUD DAN DIBUNUH OLEH YOAB (PANGLIMA DAUD) – 2 SAMUEL 13 : 23 – 39; 18 : 1-15. YA’KUB BERKELAHI DENGAN TUHAN DAN MENANG – KEJADIAN 32 : 22 – 32

9 PERSPEKTIF ALQURAN TENTANG NABI DAUD AS DAN LUTH AS Bersabarlah atas apa yang mereka katakan; dan ingatlah hamba Kami; Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Allah – QS. Shaad : 17 Sesungguhnya Luth benar-benar seorang Rasul – QS. Ass Shaffaat : 133 ÄØÞ áHÅ 9îîî}vã8pã8 äm9çîQ=a :ãp lqfî^î}äîi éfîQ =îçîIã ÄØÚÚá#ZJeãÅ GfîîîîîîîîîA=îîUãojeäîÊqîe lãp

10 ULUL AZMI Gelar kemuliaan yang diberikan Allah swt kepada para nabinya karena kesabaran dan ketabahannya yang luar biasa saat menyampaikan risalahNya. Dan (Ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari kamu sendiri (Muhammad), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam; dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.” QS. Al-Ahzab : 7

11 PARA NABI ULUL AZMI MUHAMMAD SAW IBRAHIM AS MUSA AS ISA AS NUH AS

12 Muhammad SAW sebagai Utusan yang Terbaik Aku adalah penghulu anak-anak Adam pada hari kiamat dan Aku tidak bermaksud membanggakan diri karenanya. Di tangankulah panji Al-Hamd (pujian) dan Aku tidak bermaksud membanggakan diri karenanya. Tidak ada seorang nabi pun, Adam dan lainnya kecuali mereka berada di bawah panjiku dan Aku tidak bermaksud membanggkan diri karenanya. Akulah orang pertama yang memberi syafaat dan diberikan kekuasaan untuk memberikan syafaat. Dan Aku lah orang yang pertama menggerakkan daun-daun pintu syurga, lalu Allah swt memasukkan diriku ke sana bersama-sama orang-orang fakir dari golongan mukmin; dan ini Aku tidak bermaksud membanggakan diri karenanya. Dan akulah orang yang paling mulia diantara generasi pertama dan terakhir di depan TuhanKu; dan Aku tidak bermaksud membanggakan diri karenanya.” HR. Turmudzi

13 “Sesungguhnya Kami telah mengutus para Rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.” QS. Al – Hadid : 25 Guna memantapkan dan membuktikan kenabiannya para utusan Allah tersebut dibekali dengan kekuatan atau kemampuan luar biasa yang tidak dapat dipelajari dan dimiliki oleh manusia biasa. Kekuatan ini disebut dengan mukjizat MU’JIZAT

14 HUKUMAN BAGI PENZINA DILEMPARI BATU HINGGA MATI DIHUKUM MATI Ulangan 22: 20-22 Imamat 20: 8-15

15 ANAK-ANAK YA’KUB/ISRAEL (CIKAL BAKAL12 SUKU YAHUDI) DARI LEA (KAKAK) : RUBEN, SIMEON, LEVY, YEHUDA, ISAKHAR, ZEBULON. DARI RAHEL (ADIK) : YUSUF, BENYAMIN. DARI BILHA (BUDAK RAHEL) : DAN, NAFTALI DARI ZILPA (BUDAK LEA) : GAD, ASYER. (KEJADIAN 35 : 22b – 26)


Download ppt "IMAN KEPADA RASUL ALLAH MENELADANI SIFAT DAN PERILAKU PARA RASUL ALLAH ÄÚÝág2neãÅ $qîUäîîËeããqîçîn&î-ãp ufeã9çîQãlü vqîîîA< Öîîi ü gaéîîîîîîY än*Rîîîîîîæ."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google