Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

“Mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan keluarga: peraturan perkawinan, peraturan kekuasaan orang tua dan peraturan perwalian” (Algra dkk 1983:

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "“Mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan keluarga: peraturan perkawinan, peraturan kekuasaan orang tua dan peraturan perwalian” (Algra dkk 1983:"— Transcript presentasi:

1 “Mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan keluarga: peraturan perkawinan, peraturan kekuasaan orang tua dan peraturan perwalian” (Algra dkk 1983: 134)

2  Tidak Tertulis : sumber hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat  Tertulis: 1. KUHPerdata 2. Peraturan Perkawinan Campuran (Regelijk op de gemengdehuwelijk) stb. 1898 Nomor 158 3. Ordonansi perkawinan Indonesia, Kristen, Jawa, Minahasa dan Ambon Stb 1933 Nomor 74 4. Undang-Undang No 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan nikah, talak dan rujuk 5. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 6. PP No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 7. PP No 10 tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinandan perceraian bagi PNS. 8. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

3  Asas Monogami (Pasal 27 KUHPerdata; Pasal 3 UU No 1 Tahun 1974)  Asas Konsensual, (Pasal 28 KUHPerdata; Pasal 6 UU No 1Tahun 1974)  Asas Persatuan Bulat (Pasal 119 KUHPerdata)  Asas Proporsional ( Pasal 31 UU No 1 /1974)  Asas tak dapat dibagi-bagi (Pasal 331 KUHPerdata)

4  DIBEDAKAN MENJADI 3 MACAM ◦ Hak dan Kewajiban antara suami isteri ◦ Hak dan kewajiban antara orang tua dan anaknya ◦ Hak dan kewajiban antara orang tua manaka orang tua telah mengalami proses penuaan

5 1.Menegakkan rumah tangga 2.Keseimbangan dalam rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat 3.Suami isteri berhak untuk melakukan perbuatan hukum 4.Suami isteri wajib tempat kediaman yang tetap 5.Suami isteri wajib mencintai, homat menghormati, setia memberi nafkah lahir batin. 6.Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga seseuai dengan kemampuannya. 7.Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

6 1. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (P. 45 (1) UU No 1/1974) 2. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik (P. 46 (1) UU No 1/1974 3. Anak wajib memelihara dan membantu orang tuanya (P. 46 (2) UU No 1/1974) 4. Anak yang belum dewasa, belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasan orang tua (P. 47 (1) uu No 1/ 1974 5. Orang tua mewakili anak dibawah umur dan belum pernah kawin mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan (P. 47 (2) UU No 1 /1974) 6. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimilikinya anaknya yang belum berumur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan si anak menghendakinya ( P. 48 UU No 1 Tahun 1974)


Download ppt "“Mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan keluarga: peraturan perkawinan, peraturan kekuasaan orang tua dan peraturan perwalian” (Algra dkk 1983:"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google