Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SERAT JAWA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SERAT JAWA."— Transcript presentasi:

1 SERAT JAWA

2 ulem lelayu prajanjen kitir kekancingan

3 isi satata basa tapak asma pambuka asma terang panutup titimangsa
adangiyah pambuka isi panutup titimangsa peprenahan tapak asma asma terang

4 -sisih kiwa utawa tengen duwur
Satata Basa -alamat layang -sisih kiwa utawa tengen duwur Bantul , 13 Ruwah 1944 Dal 26 Juli 2010

5

6

7 KATRANGAN Titimangsa ( tanggal ) Satata basa
Adangiyah( salam pambuka ) Pambuka ( bebuka ) Isi (surasa basa) Panutup ( wasana basa ) Salam panutup Peprenahan Asma terang ( jenenge sing nulis )

8 Serat Ulem Serat Sedahan
sarana kangge ngaturi uleman upacara pawiwahan, tetakan, pengetan, lsp.

9 Nambut Silaning Akrami Zita Uttungga Dewi Maharani
Serat Ulem Nambut Silaning Akrami Zita Uttungga Dewi Maharani ( Putri Bpk. Setya Pudjadi / Ibu Rr. Gertrudis Rumanti, Kalasan, Sleman ) kaliyan R. Fransiskus de Sales Joko Wahono Kristianto ( Putra Bpk. R. Pandu Hasan / Ibu Pudjiastuti, Kalasan, Sleman ) Winantu Sagunging Pakurmatan, Kanthi Lumarabing Nawala Sedhahan, Minangka Sesulih Pisowan Kula Wonten ing Ngarsa Panjenengan, Sinartan Nyadhong Berkahing Gusti Ingkang Maha Agung, Kula Sabrayat Hanggadhahi Pangangkah Badhé Ngawontenaken Syukuran Tuwin Pawiwahan Dhauping Sri Pinangantèn Anak Kula, Dinten : Senèn Wagé, Surya Kaping : 05 Juli 2010, Wanci Tabuh : WIB, Mapan ing : Jogja National Museum, Ngayogyakarta Satuhu Badhé Damel Bombong Saha Mongkoging Manah Kula Sabrayat, Bilih Dhangan ing Penggalih Saha Sepen ing Sambikala Bapak / Ibu Kepareng Rawuh Hangestrèni Saha Paring Puja Pangastuti Dhumateng Anak Kula Sri Pinangantèn, Supados Dados Kulawarga Ingkang Bagya Mulya Wasana Kula Sagotrah Hangaturaken Agunging Panuwun Saha Nyuwun Lubering Samodra Pangaksama Sadaya Kekirangan Dalah Kalepatan Kula. Keluarga Bpk. Setya Pudjadi / Ibu Rr. Gertrudis Rumanti Keluarga Bpk. R. Pandu Hasan / Ibu Pudjiastuti Zita & Joko

10 sarana kangge caos pirsa tiyang ingkang seda
Serat Lelayu sarana kangge caos pirsa tiyang ingkang seda -huruf seratanipun Times New Roman -kertasipun pethak

11 Serat Lelayu

12 sarana kangge damel prajanjen
Serat Prajanjen sarana kangge damel prajanjen -wonten pihak I kaliyan pihak II -wonten seksinipun

13 Serat Perjanjen

14 Serat Kitir sarana nyenyuwun tulung

15 Serat Kitir Ardian Ingkang kula urmati Mas Vidi Ing Surakarta Mas kulo nyuwun dikirimi kitab lan hadist, ing Malang mboten wonten. Kula nyuwun sanget nggih. Malang, 2 Agustus 2002 Adhine sampeyan, Arif Kurniawan

16 Serat Kekancingan SK resmi

17 Serat Kekancingan

18 MATUR NUWUN 


Download ppt "SERAT JAWA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google