Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Penggolongan Akad Kuliah Hk Perikatan Islam FHUI Oleh : Dr. Gemala Dewi, SH., LL.M.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Penggolongan Akad Kuliah Hk Perikatan Islam FHUI Oleh : Dr. Gemala Dewi, SH., LL.M."— Transcript presentasi:

1 Penggolongan Akad Kuliah Hk Perikatan Islam FHUI Oleh : Dr. Gemala Dewi, SH., LL.M

2 1. Dari Segi Keabsahannya a. Akad Sahih :memenuhi semua rukun & syaratnya shg berlaku semua akibat hk yg ditimbulkan dari akad tsb. b. Akad yg Tidak Sahih : terdapat kekurangan pd rukun atau syaratnya shg akad tsb tidak berlaku atau tidak mengikat para pihaknya.

3 1. Dari Segi Keabsahannya Ad. a. Akad Sahih ada 2 macam: - Akad Nafiz (sempurna utk dilaksanakn): tidak ada penghalang. - Akad mauquf (tidak sempurna): pelaku tidak memiliki kekuasaan utk bertindak melangsungkan akad. Misal: - akad anak yg sudah mumayiz, - ‘aqad al-fudhuli (wakil/pialang)

4 1. Dari Segi Keabsahannya Ad. b. Akad tidak sahih, ada 2 macam: - Akad Batil: slh satu rukunnya tdk trpnuhi atau ada larangan langsung dr syara’ - Akad Fasid: tdpt ketidakjelasan (gharar), misal: jenis, tipe, dan bentuk barang tdk dijelaskan dlm jual beli rumah atau mobil.

5 2. Dari Segi Penamaannya a. Akad Musammah : yg tlh ditentukan nama & hukumnya, mis: jual beli, sewa, hibah,dll b. Akad Ghair musammah : nama ditentukan oleh masyarakat sesuai perkembangan jaman, mis: istishna’, bai’ al wafa’. dll.

6 3. Dari Segi disyariatkannya akad atau tidak a. Akad Musyara’ah : akad yg dibenarkan syara’. mis: jual-beli, rahn, dll. b. Akad Mamnu’ah :akad yg dilarang syara’. mis: menjual anak hewan yg masih dlm kandungan.

7 4. Dari Segi Sifat Bendanya a. Akad Ainiyah : akad yg disyaratkan kesempurnaan pelaksanaan isi akad. Mis: benda yg dijual diserahkan kepada si pembeli b. Akad Ghairu Ainiyah : semata-mata berdasarkan akad itu sendiri. Mis: benda yg diwakafkan otomatis menjadi benda wakaf.

8 5. Dari Segi Bentuk atau Cara Melakukan Akad a. Dengan Tata cara Tertentu, mis: akad pernikahan atau jual beli tanah. b. tidak memerlukan tata cara. Mis: Jual-beli informal yg tidak perlu dicatat dimuka pejabat yg berwenang.

9 6. Dari Segi Dapat tidaknya Dibatalkan a. Akad yg tidak dpt dibatalkan. Mis: Aqduzziwaj (akad nikah). b. Dpt dibatalkan berdsrkan perstujuan kedua pihak. Mis: shulh, jual-beli, dll. c. Dpt dibatalkan tanpa menunggu perstujuan pihak pertama. Mis: rahn, kafalah, d. Dpt dibatalkan tanpa menunggu perstujuan pihak kedua. Mis: wadhi’ah, ariyah dan wakalah.

10 7. Dari Segi Tukar-menukar Hak a. Akad Muawadah: berlaku timbal balik. Mis: jual beli, sewa-menyewa, dll. b. Akad Tabarru’at: berdasarkan pemberian atau pertolongan. Mis: hibah,ariyah, dsb c. Akad yg awalnya tabarru’ tp kemudian menjadi muawadah.Mis:qardh dan kafalah.

11 8. Dari Segi Keharusan Membayar Ganti dan Tidak a. Akad Dhamanah: tanggung jwb beralih setelah barang diterima pihak kedua. Mis: jual beli, qardh. b. Akad Amanah: tanggung jwb dipikul si pemilik. Mis: syirkah dan wakalah. c. Akad yg dipengaruhi beberapa unsur Dhamanah/Amanah: satu segi mnghrskandhamanah tp disegi lain mrpk amanah. Mis: ijarah, rahn dan shulh.

12 9. Dari Segi Tujuan Akad a. Bertujuan tamlik (untuk memiliki). Mis: jual beli dan Mudharabah. b. Bertujuan utk mengokohkan kepercayaan saja. Mis: rahn dan kafalah, utk mengokohkan kepercayaan si dain dan si murtahin. c. Bertujuan utk menyerahkan kekuasaan. Mis: wakalah dan wasiyat. d. Bertujuan utk memelihara. Mis: wadhi’ah

13 10. Dari Segi Waktu Berlakunya a. Akad fauriyah: pelaksanaannya tdk memerlukan waktu yg lama. Mis: jual beli, qardh, hibah (sempurna dg pelaksanaan). b. Akad Mustamirrah (Akad Zamaniyah): pelaksanaannya memerlukan waktu sbg unsur asasi.Mis: ijarah, ariyah dan wakalah.

14 11. Dari Segi Ketergantungan dg yg lain. a. Akad Asliyah: berdiri sendiri. Mis: jual- beli, ijarah, wadhiah dan ariyah. b. Akad Tab’iyah: tdk dapat berdiri sendiri. Mis: rahn dan kafalah.

15 12. Dari Segi Maksud dan Tujuannya a. Akad Tabarru ’: dimaksud untuk menolong dan murni semata-mata krn mngharapkan ridha & pahala dr Allah. Mis: hibah, waqaf, wasyat, ibra’, wakalah, kafalah, hiwalah, rahn dan qardh. b. Akad Tijari : dimaksudkan utk mencari & mndptkan keuntungan bdsrkan rukun dan syarat yg hrs dipenuhi. Mis: murabahah, salam, istisna’, ijarah muntahiya bit tamlik, dll.

16 Terima Kasih!


Download ppt "Penggolongan Akad Kuliah Hk Perikatan Islam FHUI Oleh : Dr. Gemala Dewi, SH., LL.M."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google