Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

הזיקות בין חשיבתם המטאקוגניטיבית, עמדותיהם, והשתתפותם בפורום מתוקשב ד"ר ריקי רימור, ד"ר רבקה ודמני, עינת רוזנר המכללה להוראת טכנולוגיה האדם הלומד בעידן.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "הזיקות בין חשיבתם המטאקוגניטיבית, עמדותיהם, והשתתפותם בפורום מתוקשב ד"ר ריקי רימור, ד"ר רבקה ודמני, עינת רוזנר המכללה להוראת טכנולוגיה האדם הלומד בעידן."— Transcript presentasi:

1 הזיקות בין חשיבתם המטאקוגניטיבית, עמדותיהם, והשתתפותם בפורום מתוקשב ד"ר ריקי רימור, ד"ר רבקה ודמני, עינת רוזנר המכללה להוראת טכנולוגיה האדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס לחקר טכנולוגיות למידה 1.3.2006 האוניברסיטה הפתוחה סטודנטים לומדים בסביבות עתירות טכנולוגיה:

2 מטרת המחקר לבדוק האם יש קשר בין : חשיבה מטאקוגניטיבית פעילות ועמדות של סטודנטים במכללה, כלפי למידה בפורום מתוקשב

3 רקע תיאורטי – מונחי יסוד למידה שיתופית מטאקוגניציה חשיבה רפלקטיבית וחשיבותה בסביבת למידה ברשת חשיבה רפלקטיבית

4 למידה שיתופית  הלמידה השיתופית והאינטראקציה עם לומדים אחרים היא תהליך חשוב בהבניית ידע (;Wadmany, 2004 מיודוסר, 1995).  לאינטראקציה חברתית בקהילת לומדים יש השפעה חיובית על תהליכי הלמידה בכלל ובפורומים מתוקשבים, בפרט (Laurillard & Moore,1993; Rovai, 2002; רוזנר, 2000( הבא

5 מטאקוגניציה  היכולת של האדם לחשוב על החשיבה של עצמו כונתה לראשונה על ידי פלאבל "מטאקוגניציה" (Flavell, 1979).  מטאקוגניציה כוללת את הידע והמודעות של הפרט לתהליכים הקוגניטיביים של עצמו, וכן את היכולת לכוונם ולפקח עליהם באופן פעיל ( Biggs, 1988; Anderson, 2001). הבא

6 מטאקוגניציה  פלאבל (1987) חילק ידע מטאקוגניטיבי לשלושה רכיבים מובחנים: 1. אישיות - ידע על מאפיינים אישיים 2. מטלה - ידע על דרישות המטלה 3. אסטרטגיה - ידע על האסטרטגיות הדרושות לביצוע המטלה. הבא

7 חשיבה רפלקטיבית תהליכי מטאקוגניציה מוגדרים עפ"י תהליכי רפלקסיה גלויים.  כתיבה רפלקטיבית משקפת חשיבה ומשמשת כלי להבניה של ידע ( McCrindle & Christensen, 1995 ; אמדור, 1996) ולהגברת תובנות ברמה מטאקוגניטיבית Rimor, 2002)).  חשיבותם של תהליכי הרפלקסיה בלמידה מודגשת עוד יותר בסביבת הפורום ברשת, המשמש כייצוג חיצוני לבניית ידע (Knowledge-based tools) ולתקשורת ( Discussion-based tools).

8 הפורום המתוקשב  השילוב של אינטראקטיביות וא-סינכרוניזציה, מעודד תלמידים לבצע רפלקסיה על למידתם ועל זו של חבריהם.  הבעת רעיונות, שאילת שאלות והטלת ספק, מובילים את המשתתפים להבניית ידע (Wadmany & Levin, 2004, 2005)  יש להם מספיק זמן לחשוב על מה שהם כותבים ועל הדרך הטובה ביותר להביע את דבריהם (.(Bonk et al., 1999  בפורום המתוקשב - תיעוד של תהליכי הרפלקסיה וחקירתם.

9 תיאור הקורס  הקורס נמשך סמסטר אחד ודן בסוגיות של למידה מרחוק.  הקורס התנהל במתכונת משולבת של הוראה פנים - אל - פנים הנתמכת באתר קורס לצורך העברת המשימות, הודעות, תכנים ותקשורת בין המשתתפים בקורס.  חובת השתתפות בפורום : פעמיים בשבוע - השתתפות + תגובה, כחלק מסילבוס הקורס.

10 שאלות המחקר  האם ובאיזו מידה קיים קשר בין רמת החשיבה המטאקוגניטיבית ובין רמות הפעילות של סטודנטים בפורום מתוקשב?  האם ובאיזו מידה קיים קשר בין רמת החשיבה המטאקוגניטיבית ובין עמדות של סטודנטים בפורום מתוקשב?  האם ובאיזו מידה קיים קשר בין רמות הפעילות בפורום ועמדות של סטודנטים כלפי למידה בפורום מתוקשב?

11 מתודולוגיה אוכלוסיית המחקר: 29 סטודנטים בחוג לתקשורת וקולנוע במכללה להוראה. כלים: 1. כלי לניתוח חשיבה מטאקוגניטיבית (רימור וקוזמינסקי, 2002)כלי לניתוח חשיבה מטאקוגניטיבית (רימור וקוזמינסקי, 2002) 2. שאלון עמדות ) עפ"י Tiene, 2000)* 3. תוכנה סטטיסטית לניתוח היקף הפעילות בפורום (מופ"ת-נט) שיטה: שילוב של מתודולוגיה איכותנית וכמותנית.

12 משתני המחקר 1. חשיבה מטאקוגניטיבית – ניתוח פרוטוקול הפורום 2. היקף הפעילות בפורום – סה " כ הודעות בפורוםהפעילות 3. עמדות כלפי למידה בפורום מתוקשבעמדות

13 משתני המחקר 1. חשיבה מטאקוגניטיבית  ניתוח-תוכן של ההיגדים הרפלקטיבים בפורום.  הניתוח בוצע עבור כל סטודנט בנפרד באמצעות מדדים אופרטיביים של הכלי רק לגבי הרפלקסיות המטאקוגניטביות של הסטודנטים בפורום.  סה"כ נותחו 670 היגדים ב-23 מדדים אופרטיבים של המימדים המטאקוגניטבים: אישיות, משימה, אסטרטגיה.

14 משתני המחקר 2. פעילות  כל הפעילות נבדקה בעזרת תיעוד אוטומטי של השתתפות בפורום עבור סטודנט. סה"כ: 270 הודעות.  רמת ההשתתפות נקבעה לפי מספר ההודעות ששלח הסטודנט לפורום : נמוכה (0-5 הודעות), בינונית (6-12 הודעות), גבוהה (13-18 הודעות).  נערך ניתוח שונות חד-כיווני לכל אחד ממימדי המטאקוגניציה בכל אחת מרמות הפעילות. הבא

15 משתני המחקר 3. עמדות  העמדות נבדקו באמצעות כלי לבדיקת עמדות בקורס מתוקשב Tiene, 2000) ).  הכלי כולל 18 פריטים המייצגים עמדות כלפי למידה בפורום מתוקשב.  הסטודנטים התבקשו לדרג את עמדתם על סולם 5- 1: ("מסכים בהחלט" – "לא מסכים בכלל").  העמדות מתייחסות לששה תחומים: תיזמון, צורת ביטוי, רמזים ויזואלים, הנאה כללית, העדפה כללית, נגישות.

16 מ מ צ א י ם: א. חשיבה מטאקוגנטיבית

17 PA3 PA1 PA4PA2 TS TC TZ TD TR SG - PA1 בטויי חיבה, הסכמה, שביעות רצון - TS תכונות של הרשת - PA2 בטויי כעס, תוקפנות, התנגדות -TC תכנים - PA3ביטויים של תחושת קהילה -TZ זמינות הנתונים PA4 - הליכה לאיבוד, חשש, יאוש, פחד, תיסכול TR -רלבנטיות הנתונים

18 מימד האישיות ביטוי תובנות רגשיות ביחס לחיפוש וטיפול במידע, וביחס לתהליך התקשורת ברשת PA1 בטויי חיבה, הסכמה, שביעות רצון - PA2 בטויי כעס, תוקפנות, התנגדות - PA3ביטויים של תחושת קהילה PA4 - הליכה לאיבוד, חשש, יאוש, פחד, תיסכול

19 מימד המשימה התייחסות למאפייני הסביבה, לתכנים ולנתוניםׁ - TS תכונות של הרשת -TC תכנים -TZ זמינות הנתונים TR -רלבנטיות הנתונים

20 מימד האסטרטגיה התייחסות לאסטרטגיות הדרושות לביצוע המשימהׁ sg הסקת מסקנות, הכללה

21 גבוהה – 13 ל- 18 הודעות בינונית – 6 ל- 12 הודעות נמוכה – 0 ל- 5 הודעות ב. פעילות

22 השוואה בין מימדי המטאקוגניציה לפי רמות הפעילות ממוצעים (וס"ת) של כל אחד ממימדי המטאקוגניציה בכל אחת מרמות הפעילות לסטודנטים שרמת פעילותם בפורום נמוכה, יש ממוצעי מטאקוגניציה נמוכים בכל אחד מהמימדים. נמוכה (n=10) בינונית (n=8) גבוהה (n=11) רמת פעילות/ /מימדים 2.5 (1.65) 9.63 (4.63) 18.09 (18.33) אישיות 1.8 (3.74 ) 13 (7.92) 18.45 ( 12.62) משימה 0.00 (0.00) 2.75 (1.49) 2 (2.00) אסטרטגיה

23 הקשר בין הפעילות והחשיבה בפורום מיתאמים בין ציוני הפעילות וציוני המימדים המטאקוגניטיבים (מ"ק) מימדי מ"ק/ / פעילות rp < אישיות0.900.01 משימה0.660.01 אסטרטגיה0.510.01

24 הבדלים בין רמות הפעילות במימדי המטאקוגניציה מימדF (2,26) P< אישיות 36.2170.000 משימה 8.9490.001 אסטרטגיה 8.8400.001 סטודנטים שרמת השתתפותם בפורום שונה, שונים במובהק ברמות החשיבה המטהקוגניטיבית בכל אחד מן המימדים שנבדקו: אישיות, משימה, אסטרטגיה. במימד האישיות - מקור ההבדלים בחשיבה המטאקוגנטיבית הוא בכל אחת מ - 3 רמות הפעילות השונות. במימד המשימה ובמימד האסטרטגיה - מימדי חשיבה מ " ק רבים יותר במובהק אצל הסטודנטים שהשתתפותם בפורום גבוהה, לעומת הסטודנטים שהשתתפותם נמוכה. תוצאות מבחן שונות (Anova) למציאת ההבדלים בין רמות הפעילות

25 הקשר בין הפעילות בפורום לחשיבה מטאקוגנטיבית 1. נמצא מתאם חיובי מובהק בין הפעילות הכללית בפורום ובין החשיבה המטאקוגנטיבית (r=.82,p<.01), ובין הפעילות לבין כל אחד ממימדי החשיבה: אישיות (r=.90, p<.01), משימה ( r=.66, p<.01) ואסטרטגיה r=.51, p<.01) ). רמת החשיבה המטאקוגניטיבית עולה ככל שהפעילות בפורום רבה יותר, ברמה הכללית, ובכל אחד משלושת המימדים, בנפרד. 2. מבחני השונות הצביעו על הבדלים מובהקים בין רמות הפעילות במימד האישיות, מימד המשימה ומימד האסטרטגיה, בהתאמה: (F(2,26)=36.217, p<.01 ;F(2,26)=8.949, p<.01; F(2,26)=8.840, p<.01

26 ג. עמדות התפלגות העמדות לגבי למידה בפורום ( באחוזים)

27 הקשר בין עמדות וחשיבה מטאקוגניטיבית 1. לא נמצא מתאם בין עמדות לחשיבה מטאקוגנטיבית, מעבר להשתתפות בפורום ("פעילות"):r=.018, p<.930) ) 2. בבדיקת שונות של כל אחד ממימדי המטאקוגניציה לחוד, ללא השתתפות, נמצאו הבדלים מובהקים בין העמדות במימד האישיות ובמימד המשימה: F(2,26)=3.413, p<.05; F(2,26)=4.816, p<.01), בהתאמה). 3. במבחן המשך (Duncan) נמצא הבדל מובהק ברמת החשיבה בין בעלי עמדות שליליות לבין בעלי עמדות חיוביות במימד האישיות (M=2.50, Sd=2.17; M=12.20,Sd=5.85), ובמימד המשימה: ( M=3.33,Sd=4.84; M=20.00, Sd=17.65).

28 הקשר בין פעילות בפורום ועמדות נמצא קשר חיובי מובהק בין עמדות סטודנטים ופעילותם (005.< r =.367, p) בעלי העמדות החיוביות יותר הם גם הפעילים יותר בפורום

29 מסקנות עיקריות  הפורום שנבדק מאופיין ברפלקציות אישיות העוסקות ברגשות חיוביים כלפי הלמידה המתוקשבת בפורום, ובתחושות קהילה.  המשתתפים בפורום בנו תחושת קהילה חיובית, למרות העמדות האמבויולנטיות שהביעו בשאלון.  ההתייחסות הרבה יחסית שמצאנו למימד המשימה בפורום, מראה כי קיימת בקרה של הסטודנטים לגבי המידע שמצאו ולגבי התאמתו למטרות המשימה הלימודית הנדרשת.

30 מסקנות – המשך  רמת החשיבה המ"ק של הסטודנטים מוסברת ע"י השתתפות בפורום (היקף הפעילות), יותר מאשר ע"י עמדתם.  אין לעמדות השפעה נוספת מובהקת, מעבר לפעילות.  מתוך 3 מימדי המ"ק נמצא שהמימד האישיותי המ"ק מושפע מרמת הפעילות בפורום ("הודעות").  סטודנטים עם תובנות אישיות מרובות השתתפו יותר בפורום.  המשתתפים הפעילים יותר בפורום מגלים תובנות רבות לגבי אישיותם כלומדים בסביבה המתוקשבת, יותר מאשר תובנות הקשורות למטלה ולביצועה.

31  ייתכן כי עמדות שליליות שנמצאו בשאלון כלפי הפורום מציגות התנגדות לעומס ההשתתפות שנדרש בו בנוסף למפגשים פנים - אל - פנים בכתה.  מאידך, סטודנטים שהשתתפו יותר בפורום בטאו יותר רפלקציות מטאקוגניטיביות.  השתתפות בדיון היא מרכיב מהותי בתהליך הלמידה, והיקפה הוא אחד המדדים לקביעת האפקטיביות של הלמידה בקורס (Hiltz et al., 1999).  ניתוח מימדי האישיות בפורום מראה תובנות ורגשות חיוביים של הסטודנטים כלפי הלמידה בפורום. דיון ומסקנות

32 עמדה פעילות  עמדה כלפי הלימוד בפורום קשורה עם רמת השתתפות בו.  השתתפות רבה בפורום קשורה עם רפלקציות מטאקוגניטיביות רבות של הפרט כלומד.  ניתוח - תוכן של הפורום חשף תובנות מ " ק של הסטודנטים לגבי עצמם כלומדים בפורום, מעבר למה שנמצא בבדיקת העמדות. חשיבה מ"ק

33 ייחודיות המחקר  ראייה מקיפה של תהליך הלמידה בפורום מתוקשב: חשיבה, פעילות, עמדות.  שילוב של ניתוח חשיבה מטאקוגניטיבית עם בדיקת עמדות ופעילות של סטודנטים.  שילוב של מתודולוגיה איכותנית וכמותנית.  הזיקה שנמצאה בין עמדה, פעילות וחשיבה מ"ק יכולה לסמן את תרומתם של קורסים אקדמיים מתוקשבים ללמידה ולחשיבה.

34 תודה רבה ! ד"ר ריקי רימור ד"ר רבקה ודמני wadmany@macam.ac.ilwadmany@macam.ac.il rimor@macam.ac.irimor@macam.ac.i גב' עינת רוזנר rozner@macam.ac.il המכללה להוראת טכנולוגיה תל - אביב

35 הכלי לניתוח חשיבה מטאקוגניטיבית של לומדים ברשת  ריקי רימור ואלי קוזמינסקי rimor@macam.ac.il ely@bgu.ac.il  rimor@macam.ac.il ely@bgu.ac.il  rimor@macam.ac.il ely@bgu.ac.il א. מימד אישיות קודמדדים תובנות של הפרט לגבי אופיו ותכונותיו כלומד ברשתPT1. תכונות-אישיות התייחסות להעדפות אישיות ביחס לדרכי ניווט/חיפוש/תקשורת ברשתPS2.סגנונות-קוגניטיביים ביטויים של רגשות ביחס לחיפוש וטיפול במידע, ו/או ביחס לתהליך התקשורת ברשת: PA3. רגשות: ביטויי חיבה, הסכמה, שביעות רצוןPa1חיובי – כלפי סביבת הלמידה ביטויי כעס, תוקפנות, התנגדותPa2שלילי – כלפי הקהילה ביטויים של תחושת קהילהPa3חיובי – כלפי הקהילה ביטויים של הליכה לאיבוד, חשש, יאוש, פחד, תיסכול Pa4שלילי- כלפי סביבת הלמידה התייחסות להישג אישי, לתחושה של התקדמות במשימה (או לאי- התקדמות) PP4. הישגים התייחסות לזמן תגובה, בקשת תגובה, בקשת סבלנות'PA5. בקשת תגובה בדיקת נוכחות האחר ברשת במהלך השיח בפורום PI6. התייחסות לנוכחות האחר

36 ב. מימד המשימה תאורקודמדדים בקרה על האיכות של מקורות המידע, הערכה של הדיוק, המהימנות והעדכנות של נתונים ושל אתרים ברשת TD1. תכונות מקורות המידע בקרה על זמינות מקורות המידע ביחס למטרת החיפוש TZ2. זמינות מקורות המידע הערכת הרלבנטיות של הנתונים שנמצאו, ביחס למטרה של המשתמש TR3. רלבנטיות תאור של קשיים ובעיות במהלך ביצוע המשימה TP4. בעיות וקשיים בקרה על המשאבים הדרושים לביצוע המשימה כמו : זמן, מקום, תקשורת, חמרה, תוכנה. TF5. אפשריות הביצוע תובנות של הפרט לגבי התוכן, הנתונים, רעיונות חדשים, ידע קודם TC6. תכנים התייחסות למבנה ולפונקציות של האינטרנט ( מימשק של אתרים, מנועי חיפוש, קישורים, תקשורת א - סיכרונית ) TS7. תכונות של סביבת הרשת

37 ג. מימד אסטרטגיה תאורקודמדדים תכנון אסטרטגיות לביצוע משימה מסויימת ברשת SN1. תכנון בחירה ויישום אסטרטגיה של חיפוש מידע SS2. בחירה ויישום אסטרטגיה הערכת תוצאות חיפוש ברשת של נתונים ושל אתרים SE4. הערכת תוצאות תיקון ושינוי של אסטרטגיה קודמת SM5. בקרה ושינוי הסבר או רציונאל הקשור לחיפוש מידע ו / או לתהליך תקשורתי ברשת SA6. הסבר הבעת דעה אישית או מסקנה לגבי משימה, אסטרטגיה, ולגבי העבודה ברשת בכלל SG7. הסקת מסקנות, הכללה בקשת עזרה מאדם אחר לגבי התפקוד ברשת SH18. בקשת עזרה מתן עזרה לאדם אחר בעקבות פנייה SH2 9. נתינת עזרה הפנייה לאתרים והמלצות לפעולה ללא פנייה SH310. הפנייה לעזרה  הזכויות לפיתוח הכלי שמורות למחברים * הכלי פותח במימון המרכז לתקשורת חדשנית ע " ש הוברט בורדה, אוניברסיטת בן - גוריון בנגב (2002)

38 דוגמאות (מתוך מימד האישיות): “ Pa4רציתי לשתף אותכם שלי נורא קשה עם למידה מתוקשבת! בגלל זה לא ממש הייתי פה עד...” Pa3...בבקשה עזרה!!!! אני מסתבכת! אהה...ושבת שלום לכולם...:) Pa3 "אם חסרות לי משימות אשמח אם תהיו חברים טובים ותעדכנו אותי.” pa2 "כל אחד עם המחשב שלו. אנשים שלומדים יחד לא מתראים ולא יוצרים קשרי ידידות, חברות." Pa2"למידה מרחוק לא כוללת תקשורת בין אישית, פנים אל פנים, עם פידבק מיידי ואפשרות מיידית לקבל תשובה לשאלה" Pa1 "אני איתך לגמרי, אם לא פרשתי אותך נכון תקני אותי"

39 דוגמאות – ממימד המשימה -התייחסות לתכונות של סביבת הרשת (TS): למבנה ולפונקציות של האינטרנט "מפת אתר - לאתר מפה ויזואלית עם קישורים - מקל מאוד על ההתמצאות" "האתר משודרג... ונראה שהקישורים מעודכנים. קיים קשר בין הקישורים לאינפורמציה שבמסמך ויש איזון בין המלל לגרפיקה. יש ארגון המאפשר מיקוד..." "הדף מכיל אינפורמציות חשובות ומלל ברור ומדויק בלי מריחה מיותרת יש מבנה קבוע ופורמט אחיד לכל דף באתר “ "האתר ממוקד ומאורגן על ידי מילים חמות שמופיעות למעלה ובצד, האתר לא בעל עומס חזותי של גרפיקה, והגישה אליו מבחינת הגולש היא נוחה וידידותית"

40 דוגמאות – ממימד אסטרטגיה "האתר של סנונית נראה במבט ראשוני מעט עמוס מדי במידע. מה שטוב בו שכאתר קונסטורקטיביסטי הוא שהוא נותן הרבה אופציות לתלמיד העצמאי להסתדר בכוחות עצמו (se) " "הוא מרחיב את המחשבה ואת ההשכלה הכללית של צעירים בעידן שבו האינטרנט מסייע יותר לניוון המחשבה דווקא" (sg)


Download ppt "הזיקות בין חשיבתם המטאקוגניטיבית, עמדותיהם, והשתתפותם בפורום מתוקשב ד"ר ריקי רימור, ד"ר רבקה ודמני, עינת רוזנר המכללה להוראת טכנולוגיה האדם הלומד בעידן."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google