Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

همه چيز محتاج عقل است و عقل محتاج ادب

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "همه چيز محتاج عقل است و عقل محتاج ادب"— Transcript presentasi:

1

2 همه چيز محتاج عقل است و عقل محتاج ادب
حضرت علي (ع)

3 هدف كلي: اشنايي با هورمونهاي هيپوفيز قدامي ؛ هورمون رشد و اهميت ان نارسايي در ترشح هورمون رشد ؛ بررسي اهميت هورمون پرولاكتين

4 اهداف ويژه : دانشجو بايد
1-3- انواع هورمونهاي هيپوفيز قدامي را بشناسد. 2-3- پديده رشد را تعريف و عوامل دخيل در انرا بداند. 3-3- با خصوصيات هورمون رشد اشنا و اهميت انرا توضيح دهد. 4-3- چگونگي تنظيم ترشح هورمون رشد را بيان كند. 5-3- با فاكتورهاي رشد و اهميت انها اشنا باشد. 6-3- انواع نارسايي در ترشح هورمون رشد را توضيح دهد. 7-3- هورمون پرولاكتين و اهميت انرا در توليد شير بداند.

5 از نظر جنيني، دو بخش هيپوفيز منشا متفاوتي دارندع هيپوفيز قدامي از كيسه راتكه يك فرو رفتگي جنيني در اپيتليوم كف حلق است و هيپوفيز خلفي از يك انشعاب بافت عصبي از هيپوتالاموس سرچشمه مي گيرند.منشا هيپوفيز قدامي از اپيتليوم حلق، ماهيت اپيتليوئيدي سلولهاي ان و منشا هيپوفيز خلفي از بافت عصبي وجود تعداد زيادي سلولهاي گليال را در اين غده توجيه مي كند.

6 آيا بخاطر داريد؟ رابطه هيپوفيز قدامي و هيپوتالاموس را؟
انواع هورمونهاي هيپوفيز قدامي را؟ هورمونهاي تروفيك هيپوفيز را؟

7 كدام عامل زير ترشح ADH را افزايش ميدهد؟
الف- وجود درد ب- كاهش فشار اسمزي پلاسما ج- افزايش فشار خون د – افزايش حجم مايعات بدن

8 نيمه عمر كدام هورمون زير در خون بيشتر است؟
الف- تيروكسين ب- كورتيزول ج- الدسترون د-انسولين

9 HGH ساختمان ؟ جايگاه ترشح؟ عوامل تنظيم كننده ترشح هورمون رشد؟

10

11 تعريف رشد؟ رشد عبارتست از: توالي منظمي از تغييرات تكاملي كه موجب
افزايش جذب اسيدهاي امينه افزايش ساخت پروتئينها افزايش تعداد سلولها افزايش وزن افزايش قد كه غير قابل بازگشت است؟؟؟؟؟

12 رشد يك پديده پيچيده است كه ؟
1- عوامل ژنتيكي و تغذيه اي 2- عوامل روحي - رواني 3- مراحل رشد از گونه اي به گونه ديگر متفاوت است

13 مراحل رشد : مرحله شيرخوارگي دوره بلوغ
6 3 نانوگرم در ميليليتر غلظت طبيعي هورمون رشد در پلاسماي شخص بالغ بين 6/1 تا 3 نانوگرم در ميليليتر و در كودك و نوجوان حدود 6 نانوگرم در ميليليتر است.اين مقدار غالبا بعد از تهي شدن ذخاير كربوهيدرات يا پروتئين بدن در جريان بي غذايي طولاني تا 50 نانوگرم در ميليليتر افزايش مي يابد. 3 نانوگرم در ميليليتر

14 رشد در دوران بلوغ ناشي از واكنش متقابل استروئيدهاي جنسي – GHو IGF مي باشد
الف- كوتوله هاي هيپوفيزي كه با تستوسترون درمان مي شوند ؛ كوتوله باقي مي مانند. ب- بيماران مبتلا به زودرسي جنسي بيشتر كوتوله ها هستند. ج- افرادي كه قبل از بلوغ اخته شده اند ؛ تمايل به بلندي قد دارند.

15 كدام هورمون زير در بافت هدف تغيير ساختمان داده و قوي تر عمل ميكند؟
الف- الدسترون ب- انسولين ج- تستوسترون د- كلسي تونين

16 گيرنده كداميك از تركيبات زير داخل سيتوپلاسم است؟
الف- تيروكسين ب- كلسي تريول ج- انسولين د- اوكسي توسين

17 اصل ايمان از پاكي روح و صفاي باطن است.
شارل. دوليته

18 اثرات متابوليك هورمون رشد اثرات كلي:
الف- افزايش ساخت پروتئينها در كليه سلولهاي بدن ب – كاهش ميزان مصرف گلوكز در سراسر بدن ج- افزايش بسيج چربيها و استفاده از چربيها براي توليد انرژي

19 هورمون رشد يك هورمون انابوليك است كه ؟؟؟؟؟
1- چربيها را مصرف مي كند. 2- منابع كربوهيدراتي را حفظ مي كند. 3- منابع پروتئيني را توسعه مي دهد. در حضور اين هورمون: √- تعادل ازتي مثبت + ↑ فسفر ؛ كلسيم ؛ سديم و RBC

20 هورمون رشد و پروتئين سازي ؟؟؟؟؟؟
1- تشديد حمل اسيدهاي امينه از غشا ئ سلولها 2- افزايش ساخت پروتئينها بوسيله ريبوزومها 3- افزايش تشكيل RNA بوسيله افزايش نسخه برداري از DNA در هسته ( مهمترين عمل ) ↓تجزيه پروتئينها و اسيدهاي امينه ابزارهاي مورد نياز براي پروتئين سازي

21 HGH و متابوليسم كربوهيدراتها
الف- ↓ مصرف گلوكز براي توليد انرژي ب- تشديد رسوب گليكوژن در سلولها نقصان جذب گلوكز بوسيله سلولها ↑ ترشح انسولين و كاهش حساسيت به انسولين

22 HGH و متابوليسم چربيها ↑F.F.A → ↑ AcoA →↑ Energy Production

23 چراهورمون رشد يك هورمون ديابتوژنيك است؟؟
1- 2- 3-

24 رشد استخوانها؟ الف- رشد طولي ب – رشد عرضي

25 HGH و استخوانسازي الف- ↑ رسوب پروتئين توسط سلولهاي استخوان ساز
ب – ↑ سرعت توليد مثل اين سلولها ج – ↑ توليد كلاژن د - اثر اختصاصي : تبديل كندروسيتها به سلولهاي مولد استخوان و تشكيل اختصاصي استخوان جديد. اشكارترين اثر هورمون رشد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

26 What is the Tibia Test ?

27 كه ايران چو باغي است خرم بهار
شكفته هميشه گل كامكار

28

29

30 انواع فاكتورهاي رشد؟ Somatomedins or ILGFs ( A & C ) Others: N.G.F
E.G.F O.G.F F.G.F P.D.G.F

31

32 تفاوت در عمل HGH و S.M.C تفاوت در نيمه عمر( HALF TIME ) اين دو هورمون است.

33

34 تنظيم ترشح HGH

35 در شريط حاد Hypoglycemia
در شريط مزمن ↓P.P

36 نارسايي در ترشح هورمون رشد
Panhypopituitarism A- Craniopharyngiomas Tumorous B- Chromophobe tumorous C- Blood Vessels Thrombosis

37 اثرات كلي : 1- هيپوتيروئيديسم 2- كاهش توليد گلوكوكورتيكوئيدها
3- كاهش ترشح گونادوتروپها

38 تصوير باليني: الف- خواب الودگي ب- افزايش وزن ج- از دست دادن ميل جنسي

39 شادماني و نيك بختي ما غالبا بسته به مهر و صفايي است كه به ديگران داريم (جان كايرل )

40 نارسايي در ترشح هورمون رشد؟
كاهش ترشح قبل از بسته شدن اپيفيز استخوانهاي دراز: Dawarfism (خرد پيكري ( A- Gonadal Dysgensis → XO B- Kaspar Hauser Syndrome

41 پيگمه هاي افريقايي؟؟؟ در يك نوع از خردپيكري ( كوتوله افرقيايي نوع لوي – لورن ) ميزان ترشح هورمون رشد طبيعي يا زياد است ، اما يك ناتواني ارثي براي تشكيل سوماتومدين سي وجود دارد كه يك مرحله كليدي براي پيشبرد رشد توسط هورمون رشد بشمار مي آورد. گايتون 1449

42 افزايش ترشح HGH قبل از بسته شدن اپيفيز استخوانهاي دراز
A- Gigantism الف- وجود تومور ب-علائم ؟ ج- ابتلاء به بيماري ديابت ( هيپوفيزي ؛ نوع دو ) د- درمان؟

43

44 Acromegaly الف- تغيرات رشد استخوانها ( دستها ؛ پاها ؛ بافتهاي نرم ؛ صورت و ستون مهره ها Kyphosis ) ب- ابتلا به بيماري ديابت نوع دو

45

46 اگر عدالت محو شود ؛ زندگي به زحمتش نمي ارزد. ( امانوئل كانت)

47 با چوبهايي كه در جواني گرداوري در پيري گرم خواهي شد
ضرب المثل افريقايي

48 Prolactin = Lactogen = PRL
ساختمان؟ جايگاه ترشح؟ تنظيم ترشح؟ محركها؟ نحوه انتقال؟ نيمه عمر؟ غلظت؟ ) 5-8 نانوگرم در ميليليتر)

49

50 تنظيم ترشح پرولاكتين؟

51 PRL و شيردهي؟ 1- در موقع وضع حمل حداكثر ترشح
2- تا 8 روز بعد افزايش ترشح 3- بعد از 3 ماه به سطح زنان غير شير ده ميرسد ... اما؟

52 Dopamine agonists & antagonists
Apomorphine bromocriptine Antagonists: Haloperidol methyldopa

53 توليد شير و ساير هورمونها؟
هورمون رشد انسولين تيروئيدي كورتيزول PTH و مواد غذايي

54 ترشح پرولاكتين و حذف سيكل ماهانه؟

55 Male and PRL? هيپرپرولاكتنميا؟ ↓توليد تستوسترون ↓ توليد اسپرم
↓ ميل جنسي و عقيمي

56

57 كدام پيك ثانويه زير از مشتقات فسفوليپيدها بوده و موجب افزايش كلسيم در سيتوپلاسم سلول مي شود؟
الف- cAMP ب- cGMP ج- اينوزيتول تري فسفات د- دي اسيل گليسرول

58 اثرات هورمون پرولاكتين در دوره حاملگي بدليل افزايش ترشح كدام هورمون زير ظاهر نمي شود؟
الف- استروژن ب- رشد ج- دوپامين د- انسولين

59 كداميك از تركيبات زير در تنظيم فشار اسمزي مايعات بدن نقش دارد؟
الف- الدسترون ب- وازوپرسين ج- انژيوتنسين دو د- اوكسي توسين

60 قطع ساقه هيپوفيز سبب افزايش كداميك از هورمونهاي زير مي شود؟
الف- رشد ب- پرولاكتين ج- اوكسي توسين د- وازوپرسين

61 در ديورز ناشي از فشار كدام هورمون زير دفع سديم و اب را از كليه ها افزايش مي دهد؟
الف- ADH ب- ANP ج- Aldestrone د- Vasopressin

62 در ديابت بيمزه نفروژنيك كدام مورد زير نقش دارد؟
الف – افزايش cAMP ب- كاهش IP3 ج- كاهش cAMP د- كاهش cGMP

63


Download ppt "همه چيز محتاج عقل است و عقل محتاج ادب"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google