Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas VII Semester Genap Oleh: Lisa Andriati FAKULTAS TARBIYAH JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA 2011.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas VII Semester Genap Oleh: Lisa Andriati FAKULTAS TARBIYAH JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA 2011."— Transcript presentasi:

1 Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas VII Semester Genap Oleh: Lisa Andriati FAKULTAS TARBIYAH JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA 2011

2 Standart Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator Uraian Materi Isi Presentasi Isi Presentasi

3 STANDART KOMPETENSI Menerapkan Akhlak Terpuji Kepada Sesama Manusia

4 1.Menjelaskan pengertian dan pentingnya husnuzan, tawaduk, tasamuh, dan taawun 2.Mengidentifikasi bentuk dan contoh perilaku husnuzan, tawaduk, tasamuh, dan taawun 3.Menunjukkan nilai-nilai positif dari husnuzan, tawaduk, tasamuh, dan taawun dalam fenomena kehidupan 4.Membiasakan berperilaku husnuzan, tawaduk, tasamuh, dan taawun dalam kehidupan sehari- hari

5 Indikator 1.Siswa dapat mengetahui arti dari dan pentingnya husnuzan, tawaduk, tasamuh dan taawun 2.Siswa dapat mengidentefikasi bentuk dan contoh perilaku husnuzan, tawaduk, tasamuh dan taawun 3.Siswa dapat menunjukka nilai-nilai positif dari husnuzan, tawaduk, tasamuh dan taawun 4.Siswa dapat membiasakan perilaku husnuzan, tawaduk, tasamuh dan taawun

6 Husnuzan Tawaduk Tasamuh Taawun Uraian Materi Uraian Materi

7 Apakah yang dimaksud dengan husnuzan????????

8 حسن الظن Baik Prasangka Prasangka, perkiraan, dugaan baik PENGERTIAN

9 Hukum Husnuzan Hukum Husnuzan Wajib Sunnah Dalil Kewajiban Bersikap Husnuzan اياكم و الضن فان الضن اكذب الحد يث. رواهالبخارى

10  Meyakini dengan sepenuh hati  Meyakini bahwa semua larangan agama dem kebaikan manusia sendiri  Mengembangka sikap baik dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat  Memberi kepercayaan kepada sesama manusia tentang suatu urusan dengan kepercayaan bahwa ia dapat melaksanakan tugasnya  Menjauhi prasangka buruk terhadap siapapun apabila tidak ada bukti nyata

11 Semakin dekat hubungan batin antara pelaku dan pihak yang lain yang diduga berbuat kebaikan Memperoleh kepercayaan dari orang yang menduga dirinya telah berbuat baik Memperkuat hubungan persaudaraan atara keduanya

12 Membiasakan Berperilaku Husnuzan  Tidak mudah menerima suatu berita yang tidak jelas sumber serta kebenarannya  Berusaha untuk sering bertemu dengan sesama teman atau anggota masyarakat

13 Tawaduk Rendah Hati Tawaduk Tawaduk Takabur Takabur واخفض جنا حك لمن اتبعك من المؤمنين. ا لشعراء “Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang- orang yang beriman mengikutimu. (QS. Asy- Syura’ 26:215) واخفض جنا حك لمن اتبعك من المؤمنين. ا لشعراء “Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang- orang yang beriman mengikutimu. (QS. Asy- Syura’ 26:215)

14 Bentuk-Bentuk Perilaku Tawadu a.Menghormati kepada orang yang lebih tua atau lebih pandai daripada dirinya b.Sayang kepada yang lebih mudah atau lebih rendah kedudukannya c.Menghargai pendapat da pembicaraan orang lain d.Bersedia mengalah demi kepentingan umum e.Santun dalam berbicara kepada siapapun f.Tidak suka disanjung orang lain atas kebaikan atau keberhaslan yang ia capai

15 Dampak Positif Perilaku Tawaduk Dampak Positif Perilaku Tawaduk a.Menimbulakan rasa simpati pihak lain b.Akan dihormati secara tulus oleh pihak lain c.Mempercepat hubungan persaudaraan d.Mengangkat derajat dirinya sendiri dalam pandangan Allah maupun sesama manusia Membiasakan Diri Berperilaku Tawaduk Membiasakan Diri Berperilaku Tawaduk a.Menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia mempunyai kekurangan da kelebihan yang berbeda b.Berusaha untuk mengendalikan diri agar tidak menampakkan kelebihan yang dimiliki kepada orang lain c.Melatih diri untuk dapat menghargai kemampuan orang lain, tidak meremehkannya

16 Tasamuh Tenggang Rasa Tasamuh Toleran لكم دينكم وليوين. للكفرون “ Untukmu agamamu, dan untukku agamaku ” لكم دينكم وليوين. للكفرون “ Untukmu agamamu, dan untukku agamaku ”

17 Bentuk-bentuk Tasamuh dalam kehidupan • Tidak mengganggu ketenangan tetangga • tidak melarang tetangga apabila ingin menanam pohon diatas kebunnya • Menyukai sesuatu untuk tetangganya, sebagaimana ia suka untuk dirinya sendiri

18  Memuaskan batin orang lain karena dapat mengambil hak sebagaiman mestinya  Eratnya hubungan baik dengan orang lain dapat memperlancar kerja sama yang baik  Dapat memperluaskan kesempatan untuk memperoleh rizki MMemuaskan batin orang lain karena dapat mengambil hak sebagaiman mestinya EEratnya hubungan baik dengan orang lain dapat memperlancar kerja sama yang baik DDapat memperluaskan kesempatan untuk memperoleh rizki  Beruasaha untuk menghormati orang lain sebagaimana dirinya ingin dihormati  Berusaha menghargai kelebihan yang dimiliki orang lain  Tidak selalu melihat kekurangan orang lain  Beruasaha untuk menghormati orang lain sebagaimana dirinya ingin dihormati  Berusaha menghargai kelebihan yang dimiliki orang lain  Tidak selalu melihat kekurangan orang lain

19 Apa yang anak- anak ketahui tentang Taawun???? تعاون يتعاون تعاونا Yang berarti tolong menolong, bantu membantu sesama manusia. Adapun perintahnya dalam surat Al- Maidah:.... وتعاونواعلىالبروا لتقوى ولاتعاونواعلى ا ثم والعدوان... Pinter…

20 a.Merinngankan beban hidup, menutupi aib, dan memberi bantuan seseorang b.Mengunjungi pada saat sakit atau menerima suatu musibah a.Terpenuhinya kehidupan hidup berkat kebersamaan b.Memperingankan tugas berat karena dilakukan secara bersama- sama c.Terwujudnya persatuan dan kesatuan sesama anggota masyarakat d.Menimbulkan rasa simpatikelompok masyarakat lan karena melihat kekompakan dalam menghadapi suatu urusan bersama a.Terpenuhinya kehidupan hidup berkat kebersamaan b.Memperingankan tugas berat karena dilakukan secara bersama- sama c.Terwujudnya persatuan dan kesatuan sesama anggota masyarakat d.Menimbulkan rasa simpatikelompok masyarakat lan karena melihat kekompakan dalam menghadapi suatu urusan bersama Dampak positif Taawun Bentuk-Bentuk Taawun

21  Menyadari bahwa kondisi manusia lemah, tak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan pihak lain  Membiasakan diri rela berkorban sesuai kemampuannya untuk kepentinga bersama  Mendahulukan kepentingan umu diatas kepentingan dirinya sendiri dan keluarga

22 Thank you,,,, n wassalamualaiku m wr wb Good bye…….


Download ppt "Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Kelas VII Semester Genap Oleh: Lisa Andriati FAKULTAS TARBIYAH JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA 2011."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google