Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

MULAI DASAR DAN TUJUAN AKIDAH ISLAM S K INDIKATOR 1 PENGERTIAN AKIDAH ISLAM TUJUAN AKIDAH ISLAM RUKUN IMANIMAN HUBUNGAN IMAN, ISLAM IHSAN PERILAKU BERIMAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "MULAI DASAR DAN TUJUAN AKIDAH ISLAM S K INDIKATOR 1 PENGERTIAN AKIDAH ISLAM TUJUAN AKIDAH ISLAM RUKUN IMANIMAN HUBUNGAN IMAN, ISLAM IHSAN PERILAKU BERIMAN."— Transcript presentasi:

1

2 MULAI

3 DASAR DAN TUJUAN AKIDAH ISLAM S K INDIKATOR 1 PENGERTIAN AKIDAH ISLAM TUJUAN AKIDAH ISLAM RUKUN IMANIMAN HUBUNGAN IMAN, ISLAM IHSAN PERILAKU BERIMAN BERIMAN DALIL-DALIL EVALUASI TUGAS INDIVIDU PENGERTIAN IMAN,ISLAM IHSAN PETA MATERI K D MUKADIMAH

4 PETA MATERI AKIDAH ISLAM DASAR DAN TUJUAN PENGERTIAN RUKUN IMAN DALIL-DALIL AL QUR’AN IMAN, ISLAM, IHSAN AL HADIS PENGERTIAN HUBUNGAN IMAN- ISLAM-IHSAN PERILAKU BERAKIDAH TUJUAN 2

5 3 Memahami Dasar dan Tujuan Akidah Islam

6 4 1.Menjelaskan pengertian akidah Islam 2.Menjelaskan tujuan akidah Islam 3.Menunjukkan dalil tentang dasar dan tujuan akidah Islam 4.Menyebutkan dalil/dasar tentang Iman, Islam dan ihsan 5.Menjelaskan hubungan Iman, Islam, dan Ihsan 6.Menunjukkan perilaku beriman, Islam dan Ihsan

7 5 1.Peserta didik mampu menjelaskan tentang pengertian akidah Islam 2.Peserta didik mampu menjelaskan tentang tujuan akidah Islam 3.Peserta didik mampu menunjukkan dalil tentang dasar akidah Islam dari Alqur’an surat An-Nisa/4: 136 4.Peserta didik mampu menunjukkan dalil tentang tujuan akidah Islam dari Alqur’an Surat Al-Baqarah/2 : 185 5.Peserta didik mampu menunjukkan dalil tentang tujuan akidah Islam dari Alqur’an surat Al-An’am/6 : 153 6.Peserta didik mampu menjelaskan pengertian Iman, Islam, dan Ihsan 7.Peserta didik mampu menjelaskan hubungan Iman, Islam, dan Ihsan

8 Apa yang akan kita dalami bersama wahai kawanku…? Ya materi Aqidah itu to? La sekarang apa Aqidah itu jal?

9 Pengertian Akidah Bahasa عَقَدَ – يَعْقِدُ – عَقِيْدَةً ( جمع = عَقَائِدُ ) Artinya diikat, yang dibuhul, yang disimpulkan, yang dikokohkan, yang dijanjikan (Ensiklopedi Hukum Islam Jld 1 hal 78 Istilah 1. Suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya.

10 2. Akidah menurut istilah adalah unsur-unsur yang harus dibenarkan dengan hati dan diterima dengan rasa puas serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digoncangkan oleh keragu-raguan. KESIMPULAN Akidah Islam adalah dasar-dasar pokok keyakinan atau kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh orang Islam, dipegang teguh, mantap dan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikitpun di dalam hatinya

11 9 Inti dari Aqidah adalah Syahadat Tauhid لااله الاالله (Satu idola yaitu Allah) yang ditandai dengan perilaku : 1.Pemujaan hanya kepada Allah sebagai ekspresi cinta dan ketaatan 2.Pengabdian hanya kepada Allah sebagai bukti cinta dan ketaatan. 3.Penyerahan dan ketundukan pada sistem nilai yang berasal dari Allah sebagai bukti cinta dan ketaatan (iradahMu adalah iradahku)

12 10 AL QUR’AN Surat : Al-A’raf / 7 : 172 Artinya : Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)"

13 11 AL QUR’AN Surat An- Nisa / 4 :136 : Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada rasul- Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya”.

14 TUJUAN meluruskan niat /tujuan ibadah Menghindar- kan diri kesesat an berkeyakinan secara benar terjaga dari kemusyrikan mempertebal iman Menenangkan jiwa bahagia dunia akherat

15 13 PENGERTIAN IMAN, ISLAM DAN IHSAN 1.IMAN : secara bahasa = percaya, sedangkan secara istilah = membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan memperbuat dengan anggota badan. 2.ISLAM : secara bahasa patuh, tunduk, menyerahkan diri, selamat, perdamaian. Secara istilah = agama yang mengajarkan agar manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah. 3.IHSAN: menurut bahasa = berbuat baik atau kebaikan. Secara istilah = berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah SWT dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan.

16 14 HADIS TENTANG RUKUN IMAN : Artinya : Orang itu bertanya lagi: ”Lalu terangkanlah kepadaku tentang iman”. (Rasulullah) menjawab: ”Hendaklah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para utusan-Nya, hari akhir, dan hendaklah engkau beriman kepada taqdir yang baik dan yang buruk.”

17 IMAN MALAIKAT KITAB- KITAB- NYA RASUL HARI AKHIR TAKDIR RUKUN IMAN = INTI AKIDAH ISLAM

18 16 1.Beriman kepada Allah SWT, a.Yakin Tuhan itu ada b.Sifat Tuhan Sejati c.Tuhan itu adalah Allah SWT d.Tidak ada Tuhan selain Allah e.Mengabdi kepada Allah f.Memohon kepada Allah

19 Baca dan pahami QS Al Ikhlas: 1-4 di bawah ! 1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. 2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. 3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, 4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."

20 Tuhan itu Ada : QS Yunus : 5 “Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat- tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang- orang yang mengetahui.” [Yunus:5]

21 18 2. Beriman kepada para malaikat-Nya, “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS At Tahrim; 6)

22 19 Nama dan tugas para malaikat-Nya, 1.Jibril (Ruhul Amin, Ruhul Qudus, Gabriel). Bertugas menyampaikan wahyu dari Allâh. 2.Mikail (Michael). Mengatur urusan pengaturan semesta, termasuk rizqi manusia. 3.Izrail (Malaikat maut). Mencabut ruh semua makhluk. 4.Israfil. Meniup sangkakala pertanda hari kiamat. 5.Raqib. Mencatat amal baik manusia. 6.Atid. Mencatat amal buruk manusia. 7.Munkar dan 8.Nakir. Menanyai manusia yang baru wafat. 9.Ridwan. Menjaga surga. 10.Malik. Menjaga neraka.

23 20 3. Beriman kitab-kitab-Nya, Allah menurunkan kitab suci sebagai pedoman: a.Taurat kepada Nabi Musa b.Zabur kepada Nabi Daud c.Injil kepada Nabi Isa d.Al Qur’an kepada Nabi Muhammad Al Qur’an kitab suci terakhir yang terjaga kemurniannya. “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya” [Al Hijr:9]

24 21 4. Beriman para utusan-Nya, “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.” [Al Hadiid:57: 25]

25 22 Iman Kepada Rasul Allah Ketika Rasulullah ditanya oleh Abu Dzar, tentang berapa jumlah para nabi dan rasul itu? Nabi menjawab 120 (seratus dua puluh) ribu, dari mereka itu terdapat 313 (tiga ratus tiga belas) rasul. Dari jumlah itu, yang tersebut namanya dalam Al Qur’an terdapat 25 orang, yaitu : 1.Adam, 2. Nuh, 3. Idris, 4. Shalih, 5. Ibrahim, 6. Hud, 7. Luth, 8. Yunus, 9. Ismail, 10. Ishaq, 11. Ya,qub, 12. Yusuf, 13. Ayyub, 14. Syu’aib, 15. Musa, 16.Harun, 17. Ilyasa’, 18. Dzulkifli, 19. Daud, 20. Zakariya, 21. Sulayman, 22. Ilyas, 23. Yahya, 24. Isa dan 25. Muhammad SAW.

26 23 5. Beriman pada hari akhir, Film Kiamat Sughro 13. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup 14. dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. 15. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat, 16. dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah.

27 24 6. Beriman kepada taqdir yang baik dan yang buruk.” “tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (QS Al Hadid : 22)

28 25 HADITS TENTANG RUKUN ISLAM : Artinya : ”Dari Umar dari Nabi SAW bersabda; ”Islam dibangun (ditegakkan) di atas lima perkara, yaitu engkau menyembah Allah dan mengingkari yang selain-Nya, menegakkan shalat, membayar Zakat, melaksanakan haji dan puasa bulan Ramadlon.” (HR Bukhari dan Muslim )

29 26 Hadis tentang ihsan : Artinya : Lalu orang itu bertanya lagi: ”Lalu terangkanlah kepadaku tentang ihsan.” (Beliau) menjawab: “Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Namun jika engkau tidak dapat (beribadah seolah-olah) melihat-Nya, sesungguhnya Ia melihat engkau.”

30 27 Ihsan ada empat macam, yaitu : 1.Ihsan terhadap Allah => takwa 2.Ihsan terhadap diri sendiri, => berbuat baik dan jauhi maksiat 3.Ihsan terhadap sesama manusia, 4.Ihsan terhadap makhluk lain (alam lingkungan),=>memelihara/ melestarikan

31 Iman Islam Ihsan HUBUNGAN IMAN, ISLAM DAN IHSAN

32 29 IMANISLAMIHSAN menekankan keyakinan didalam hati sikap untuk berbuat atau beramal pernyataan dalam bentuk tindakan nyata = ukuran tebal- tipisnya iman dan Islam

33 30 Iman sebagai landasan keyakinannya, sedangkan Islam dan ihsan berupa perbuatan nyata dalam hidup sehari-hari. Pengakuan iman seseorang tidak ada artinya sama sekali apabila tidak dibuktikan dengan amal nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya Islam dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari tidak diterima Allah apabila tidak dilandasi dengan iman yang benar.

34 HUBUNGAN IMAN, ISLAM DAN IHSAN 31 Ihsan => lebih tinggi dari iman, dan Iman => lebih tinggi dari Islam. Ke-Islam-an seseorang tidak sah kecuali jika terdapat iman/percaya lahir dan batin. Iman tidak sah kecuali ada Islam, karena iman adalah meliputi lahir dan batin.

35 32 CONTOH 1.Beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan 2.Sungguh-sungguh memurnikan niat beribadah kepada Allah, 3.Menghindarkan diri dari kemusyrikan, Misalnya menghindari percaya kepada roh nenek moyang/makhluk halus, benda-benda pusaka (punden, jimat, keris, pusaka dan sebagainya). 4.Berbakti kepada kedua orangtua serta berbuat baik kepada manusia.

36 الحمد لله رب العالمين SELESAI PELAJARAN 1

37 I. UJI KOMPETENSI / EVALUASI 34 Jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan padat. 1.Jelaskan pengertian akidah menurut bahasa dan istilah ! 2.Bagaimanakah pandangan Islam terhadap orang yang tidak memiliki akidah Islam ? 3.Sebutkan dasar - dasar akidah Islam ! 4.Jelaskan hubungan antara Iman, Islam dan Ihsan! 5.Tunjukkan 3 (tiga) contoh perilaku orang yang menunjukkan berakidah Islam !

38 II. TUGAS INDIVIDU 35 Tulislah Surat Fushilat ayat 33, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia !


Download ppt "MULAI DASAR DAN TUJUAN AKIDAH ISLAM S K INDIKATOR 1 PENGERTIAN AKIDAH ISLAM TUJUAN AKIDAH ISLAM RUKUN IMANIMAN HUBUNGAN IMAN, ISLAM IHSAN PERILAKU BERIMAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google