Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Oleh: Drs.Pono Fadlullah, M.Hum

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Oleh: Drs.Pono Fadlullah, M.Hum"— Transcript presentasi:

1 Oleh: Drs.Pono Fadlullah, M.Hum
EKSISTENSI DAN KIPRAH ALUMNI UHAMKA DALAM MENJAWAB PERSOALAN MASYARAKAT Oleh: Drs.Pono Fadlullah, M.Hum

2 LATAR BELAKANG Semangat Amar Ma’ruf Nahi Munkar
Semangat sebagai rahmatan lil ‘alamin Semangat menciptakan Masyarakat Indonesia yang madani Semangat memperjuangkan kepentingan ‘izzul Islam wal muslimin (kejayaan Islam dan kaum muslimin)

3 Alumni UHAMKA Dalam Menjawab Tantangan Abad 21
Peranan alumni UHAMKA sebagai cikal bakal terbentuknya keluarga sakinah Peranan alumni UHAMKA dalam dakwah Islam dan kegiatan kemasyarakatan Peranan alumni UHAMKA pada fondasi berbangsa dan bernegara Peranan alumni UHAMKA di abad 21

4 Peranan Alumni UHAMKA Sebagai cikal bakal Terbentuknya Keluarga Sakinah
Anak yang sholeh (waladun solihun) Rumah tangga yang tenteram (usratun sakinatun) Masyarakat gotong royong (ijtimaiyyah marhamah) Negara yang baik (baldah thayyibah) Dunia yang aman (ad-dunya al-amin)

5 Peranan Alumni UHAMKA dalam Dakwah Islam dan Kegiatan Kemasyarakatan
Surat Ali Imran ayat 110: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

6 Peranan Alumni UHAMKA pada Fondasi Berbangsa dan Bernegara
Surat An-Nisaa ayat 58: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat,”

7 Peranan Alumni UHAMKA di Abad 21
Alumni- alumni UHAMKA selayaknya bergabung dan bersama- sama membentuk suatu jaringan yang alumni yang kokoh dan bersama- sama pula terlibat dalam penyiapan sumber daya manusia Indonesia yang kelak akan menjadi juru dakwah guna mengharumkan nama almamater, yang pada akhirnya akan membawa Islam menjadi agama yang rahmatan lil alamin bagi kemajuan dan kesejahteraan umat manusia.

8 Tugas Pokok Alumni UHAMKA Dalam Pemerintahan:
menciptakan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkualitas, menciptakan masyarakat dengan kemandirian ekonomi (entrepreneur skills), menciptakan keamanan dan pertahanan yang tersistem dan terkoordinasi dan selanjutnya membentuk pemerintahan daerah/ pusat yang transparan dan berorientasi pada pemecahan masalah.

9 Indikator ALUMNI yang berhasil: (5-S)
SELF CONFIDENCE = Percaya Diri SELF ABILITY = Kemampuan Diri SELF PERFORMANCE = Penampilan Diri SELF CORRECTION = Koreksi Diri SELF DISCIPLINE = Disiplin Diri

10 Pattern of Life: (5-L) LOVE = Cinta LEARN = Belajar
LIFE = Hidup LOVE = Cinta LEARN = Belajar LEGACY = Warisan/ peninggalan LIBERTY = Kemerdekaan

11 Dasar Kiprah: (5-B) BELIEF = Berkepercayaan BEHAVIOR = Berakhlak
BRAIN = Cerdas BEAUTIFUL = Berpenampilan baik BENEFIT = Bermanfaat

12 MODAL SPIRITUAL: D = Do’a D = Dzikir U = Usaha U = Ukhuwah
I = Iman I = Ikhlas T = Taqwa T = Tawadhu

13 KUNCI MERAIH SUKSES: S = Sidiq S = Shalat T = Tabligh T = Ta’at
A = Amanah A = Akhlak F = Fatanah F = Furqan

14 A = almamater perguruan tinggi
L = lulusan utama yang berprestasi U = ukhuwah islamiyah tetap dijalani M = Muhammadiyah persyarikatan terpuji N = nilai- nilai akhlak mulia dijiwai I = iman dan takwa menyatu dalam sanubari A = Allah SWT selalu menyertai L = luar biasa berilmu tinggi U = untuk hidup mencari rizki M = manusia harus berserah diri N = nikmati seluruh berkah Ilahi I = indah harmonis kita jumpai

15 A = amanat Perguruan Tinggi
L = langkah pasti akhlak terpuji U = untaian kasih hati suci M = mantap pribadi berilmu tinggi N = naluri manusiawi menggapai rizki I = Insya Allah menggapai berkah Ilahi

16 TERIMA KASIH


Download ppt "Oleh: Drs.Pono Fadlullah, M.Hum"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google