Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Rochmad,S.Pd akSrjw Aksara Jawa

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Rochmad,S.Pd akSrjw Aksara Jawa"— Transcript presentasi:

1 Rochmad,S.Pd akSrjw Aksara Jawa
PIWULANGAN BASA JAWA akSrjw Aksara Jawa Oleh : Rochmad,S.Pd SMP Negeri 1 Kajoran, Kabupaten Magelang

2 Standar Kompetensi Membaca
Kompetensi Dasar Membaca paragraf berhuruf jawa yang terdiri atas 5- 7 kalimat. Indikator : Mampu membaca bacaan berhuruf jawa Mampu menyalin kedalam huruf latin Mampu menjawab pertanyaan dengan huruf jawa Mampu membaca angka jawa.

3 Aksara Jawa Dentawyanjana = 20 Aksara
a n c r k f t s w l p d j y v m g b q z

4 Ana apa kana = anapkn Ana dara rada rana= anfrrfrn Sawa rada dawa =
Aksara jawa legena yaiku aksara kang durung antuk pasangan utawa sandhangan Tuladha : Ana apa kana = Ana dara rada rana= Sawa rada dawa = anapkn anfrrfrn swrffw

5 H N C R K F T S L P D J Y V M G B Q Z W
Pasangan aksara jawa ana sing ditulis ing ngisor lan ana ing ndhuwur utawa sisihe aksara kang dipasangi , Kang di tulis ing ndhuwur cacahe ana 3 yaiku ha,sa,pa,Kang di tulis ing ngisor cacahe ana 17 yaiku na,ca,ra,ka,da,ta,wa,la,dha,ja,ya,nya,ma,ga,ba,tha,nga Gatekna pasangan aksara jawa ing ngisor iki ! H N C R K F T S W L P D J Y V M G B Q Z

6 Patrape panulisan Pasangan aksara Jawa Ditulis salebare aksara mati
Patrape panulisan Pasangan aksara Jawa Ditulis salebare aksara mati. Tuladha tuld 1.wisHmn\ 2.kebkNns\ 3.tkCekel\ 4.wisRn 5.msku 6.s[ nF 1.Wis aman = 2.Kebak nanas = 3.Tak cekel = 4.Wis rana = 5.Masku = 6. Sande =

7 6.sande 7.tuntut 8.tansah 9.kwali 10.kluwak
10.s[nF tuntut\ 12.tnSh 13.kWlii 14.kluwk\

8 11.pimpin 12. kondhang 13.kinjeng 14. samya 15. wisnyana
11.pimiPn\ 12.[konD= 13.kvJ_ 13.smY 15.wisVn

9 16.Sambel manis pedhes 17. Ngajak gaul 18.simbah 19. kenthut
20. wisngasta 16.smBelMnisePdes\ 17.zjkGaul\ 18.simBh 19.kenD| t\ 22.wisZst

10 Tulisen mawa aksara jawa kaya tuladha !
1.zjkTnFu/ 2.[t[Pn\ 3.snDl\ 4.wisJjn\ 5.tkVmBel 1.Ngajak tandur = 2.Tessen= 3.sanwal= 4.Wis jajan= 5. Tak pancal=

11 Tulisen mawa aksara jawa kaya tuladha !
1.nnsLr= 2.[t[Pn\ 3.snDl\ 4.wisJjn\ 5.tkVmBel 1.Nanas larang = 2.Tespen= 3.sandhal= 4.Wis jajan= 5. Tak nyambel=

12 Tulisen mawa aksara jawa kaya tuladha !
1.nnsLr= 2.[t[Pn\ 3.snDl\ 4.wisJjn\ 5.tkVmBel 1.Nanas larang = 2.Tespen= 3.sandhal= 4.Wis jajan= 5. Tak nyambel=

13 Tulisen mawa aksara jawa kaya tuladha !
1.nnsLr= 2.[t[Pn\ 3.snDl\ 4.wisJjn\ 5.tkVmBel 1.Nanas larang = 2.Tespen= 3.sandhal= 4.Wis jajan= 5. Tak nyambel=

14 Tulisen mawa aksara jawa kaya tuladha !
1.nnsLr= 2.[t[Pn\ 3.snDl\ 4.wisJjn\ 5.tkVmBel 1.Nanas larang = 2.Tespen= 3.sandhal= 4.Wis jajan= 5. Tak nyambel=

15 Tulisen mawa aksara jawa kaya tuladha !
1.nnsLr= 2.[t[Pn\ 3.snDl\ 4.wisJjn\ 5.tkVmBel 1.Nanas larang = 2.Tespen= 3.sandhal= 4.Wis jajan= 5. Tak nyambel=

16 Aksara Swara Jawa A = A I = I U = U E = E O = O

17 Tuladha panulise aksara swara:
A[mrikh = Amerika E[roph = Eropa InDiyh = Indhia O[kTobe/ = Oktober AgmIsLm\ = Agama Islam UniEmirt|\ Arb\ = Uni Emirat Arab E[ko[logi = Ekologi UgnD = Ugandha

18 Aksara Rekan Kh = k+ F = p+ Dz = f+ Gh = g+ Z = j+

19 Tuladha……………. Zahra dolanan boneka j+hr[folnN[nBo[nk
Khodir lunga menyang sekolahan [ko+fi/luzmev=se[kolhan\

20 ;2;?p+timhlgif+iki/ai=mejif\k+usN|[lK+otimhced[kHomh[a
Wacanen ukara nganggo aksara rekan ngisor iki ! ;1;k+,f+,p+,j+,g+ =1. Kha,dza,Fa/va,Za,Gha ;2;?p+timhlgif+iki/ai=mejif\k+usN|[lK+otimhced[kHomh[a [g+op+u/. ;3;?g+u[p+]onLgiamBy/j+ktP+it]hk[rop+i/mn\,bub/kuwi[bo ch[lo[robvJ|/tukup+itminHi=AlP+hm/. ;4;?f+iki/aiku[ynFiwcbisg[wtenT}[mMati,apm[nh[y[n Ho[lh[amck+usuk\,

21 ;3;?g+u[p+]onLgiamBy/j+ktP+it]hk[rop+i/mn\,bub/kuwi[bo
Wacanen ukara nganggo aksara rekan ngisor iki ! ;3;?g+u[p+]onLgiamBy/j+ktP+it]hk[rop+i/mn\,bub/kuwi[bo ch[lo[robvJ|/tukup+itminHi=AlP+hm/. ;4;?f+iki/aiku[ynFiwcbisg[wtenT}[mMati,apm[nh[y[n Ho[lh[amck+usuk\,

22 Aksara Murda Jawa NA = ! KA = @ TA = # SA = $ PA = % NYA = ^ GA = &
BA = *

23 Aksara swara lan Murda digunakake kanggo nulis :
1. Jeneng Wong/ Manungsa 2. Jeneng papan/panggonan/kutho 3. Jeneng gelar 4. Jeneng Nabi 5. Jeneng sesembahan, Gusti . 6. Jeneng istilah manca 7. Jeneng sasi/ wulan . 8.Aksara murda bisa di tulis mung sing paling ngarep. 9. Bisa ditulis kabeh sing ana aksara murdane. 10. Panulise aksara murda ora kena diplenca- plenca utawa dipencar – pencar .

24 Jeneng Wong,papan, gelar:
1. !inFik whyuni = Nindika Wahyuni = Kalimah 3. #hmif\ =Tahmid 4. $limh = Salimah 5. %citn\ = Pacitan

25 Jeneng Wong,papan, gelar:
6.[*o[g/o = Bogor 7. $ulTn\ asnufin\ = Sultan Hasanudin 8.%[zrn\ fi[ponegr = Pangeran Diponegara 9. !*i $ulEmn\ = Nabi Sulaeman

26 ANGKA / WILANGAN JAWA 1 = 1 2 = 2 3 = 3 4 = 4 5 = 5 6 = 6 7 = 7 8 = 8
1 = 1 2 = 2 3 = 3 4 = 4 5 = 5 6 = 6 7 = 7 8 = 8 9 = 9 0 = 0

27 Aku duwe dhuwit 1500 rupiyah.
Panulisan angka diwenehi pada pangkat kanggo mbedakake angka lan aksara. tuladha Ani tuku buku cacahe 5 anitukubukucch[h;5; Aku duwe dhuwit 1500 rupiyah. akufu[wduwit\;1500;rupiyh akudu[wduwit\;1500;rupiyh

28 Urutna angka jawa ngisor iki !
;1:34, 38, 71, 27, 29, 90, 12,11,23, 25 ;2;X9, 2, 4, 6, 8, 9, 0, 1, 3, 5 ;3;107, 203, 305, 20, 201, 387, 290, 42, 12, ;4;200 , 100, 158, 281, 453, 786, 121, 231, 25, 345 ;5;56, 87, 52, 88, 91, 103, 200, 987, 12, 567

29 kunci jawaban 1.;11;,;12;,;23;,;24;,;27;,;29;,;34;,;38;,;71;,;90;
2.;0;,;1;,;2;,;3;,;4;, ;5;,;6;,;8;,;9;,;9, 3.;12;,;20;,;42;,;107;,;201;,;203;,;290;,;305;,387;. 4.;25;,;100;,;121;,;158;,;200;,;231;,;281;,;345;,;453;,;786;.

30 Wacanen ukara ngisor iki !
?t=gl\;28;O[kTobe/fi[pzetTimi[n=okfinsumPhpemud.k[bhk[n/To/p[p]nThwiwitJm\:06;45;znTijm\;17;30;ge[nFrfikib/r[k.sumPhpemudkwiwitTnT=gl\;28;ssi;10;taun\;1928;.rtrtsi=fizenFikkH[k[fni=pz/sk[nTo/k[nTo/ksebutYaikupe/lu[n[vo[nTosemz[tTprmudnukulL[kmnu=glLi=semztNsi[yonl\,

31 ?semz[tTprmudfukHi=zuni,senjnWis\;65;taunTetepPnTesFi[co[nTo,[aorantemB|=lunT|/.semztK|wifige[mBo/ge[mBo/r[kam/gp[vCnSemz[tTprmudjmnSaikiai=bbHpb[akur=g}=s_.p[vCnHnsi=mknT/knT/,ni=pribs[nSwusiji. ?mullumnT/af-naiki,a[yoprmudgughaenSemztM|.aunDkN[aolhk]idmu.s}gepPsinau mu.k[bhaikuffisrnkgyuhai=kkxpPn\,

32 Sandhangan Jawa !

33 ai ni ci ri ki fu tu su wu lu [p [d[ j[ y [v me ge be qe ze
Cara nggunakake papan san dhangan Wulu( I ) miri, suku ( u ) gulu, taling ( e ), lele pepet ( e ) gela ai ni ci ri ki fu tu su wu lu [p [d[ j[ y [v me ge be qe ze i/hi ni ci ri ki Du tu su wu lu Pe dhe je ye nye Me^ge^ be^ the^ nge^

34 o/ho no co ro ko Dar tar sar war lar [ao[no[co[ro[ko f/ t/ s/ w/ l/
Cara nggunakake papan san dhangan Taling tarung(o), layar ( paten r ), wignyan ( paten h) cecak ( paten ng) o/ho no co ro ko Dar tar sar war lar Pah dhah jah yah nyah Mang gang bang thang ngang [ao[no[co[ro[ko f/ t/ s/ w/ l/ ph dh jh yh vh m= g= b=q=z=

35 Hra nra cra … kra Dre tre sre wre lre Cara nggunakake san dhangan
Cakra ( …r ), cakra keret ( …re ) pengkal ( …y ) pangkon, Hra nra cra … kra Dre tre sre wre lre Pya dhya jya … … Paten m paten g paten ba paten tha … a] n] c] … k] f} t} s} w}l} p-d- j- y-v- m\ g\ b\ q\ z\

36 Tulisen mawa aksara jawa!
11.Dluwang 12.Klabang 13.Krendha 14.komputer 15.Sampurna 16.Ngetik 17.Nganggo 18.Krungu 19.Sranane 20.dlamakan 1.Miri = 2. gulu 3.sate 4.Molo 5.Sandhal 6.Setya 7.Sedya 8.Krasa 9.Tresna 10.sayang

37 Kunci jawab aksara jawa!
11.Dluwang= fluw= 12.Klabang= kLb= 13.Krendha= k}nD 14.komputer= [komPute/ 15.Sampurna=smPu/n 16.Ngetik = zetik\ 17.Nganggo=z=[zo 18.Krungu= k( zu 19.Sranane= s]n[n 20.dlamakan= fLmkKn\ 1.Miri = miri 2. Gulu = gulu 3.sate= s[t 4.Molo= [mo[lo 5.Sandhal= snFl\ 6.Setya= set- 7.Sedya= sef- 8.Krasa= k] s 9.Tresna= t}sN 10.Sayang = sy=

38 Tulisen mawa aksara latin !
1.Mata 2. mati 3.mutu 4.mete 5.mutung 6.meteng 7.muter 8.mutah 9.moto 10.mete 1.mt 2.mti 3.mutu 4.[m[t 5.mutu= 6.mete= 7.mute/ 8.muth 9.[mo[to 10.[m[t

39 Tulisen mawa aksara latin !
1.mt 2.mti 3.mutu 4.[m[t 5.mutu= 6.mete= 7.mute/ 8.muth 9.[mo[to 10.[m[t 1.Mata 2. mati 3.mutu 4.mete 5.mutung 6.meteng 7.muter 8.mutah 9.moto 10.mete

40 MATUR NUWUN


Download ppt "Rochmad,S.Pd akSrjw Aksara Jawa"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google