Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PIWULANGAN BASA JAWA akSrjw Aksara Jawa Oleh : Rochmad,S.Pd SMP Negeri 1 Kajoran, Kabupaten Magelang

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PIWULANGAN BASA JAWA akSrjw Aksara Jawa Oleh : Rochmad,S.Pd SMP Negeri 1 Kajoran, Kabupaten Magelang"— Transcript presentasi:

1 PIWULANGAN BASA JAWA akSrjw Aksara Jawa Oleh : Rochmad,S.Pd SMP Negeri 1 Kajoran, Kabupaten Magelang Email : rochmadspd@yahoo.com rokhmatspd@gmail.com

2 Standar Kompetensi Membaca Kompetensi Dasar Membaca paragraf berhuruf jawa yang terdiri atas 5- 7 kalimat. Indikator : 1. Mampu membaca bacaan berhuruf jawa 2. Mampu menyalin kedalam huruf latin 3. Mampu menjawab pertanyaan dengan huruf jawa 4. Mampu membaca angka jawa.

3 Aksara Jawa Dentawyanjana = 20 Aksara a n c r k f t s w l p d j y v m g b q z

4 Tuladha : Ana apa kana= Ana dara rada rana= Sawa rada dawa= anapkn anfrrfrn swrffw

5 Pasangan aksara jawa ana sing ditulis ing ngisor lan ana ing ndhuwur utawa sisihe aksara kang dipasangi, Kang di tulis ing ndhuwur cacahe ana 3 yaiku ha,sa,pa,Kang di tulis ing ngisor cacahe ana 17 yaiku na,ca,ra,ka,da,ta,wa,la,dha,ja,ya,nya,ma,ga,ba,tha,nga Gatekna pasangan aksara jawa ing ngisor iki ! HNCRK FTS W L PDJYV MGBQZ

6 Patrape panulisan Pasangan aksara Jawa Ditulis salebare aksara mati. Tuladha tuld 1.Wis aman = 2.Kebak nanas = 3.Tak cekel = 4.Wis rana = 5.Masku = 6. Sande = 1.wisHmn\ 2.kebkNns\ 3.tkCekel\ 4.wisRn 5.ms ku 6.s[ nF

7 6.sande 7.tuntut 8.tansah 9.kwali 10.kluwak 10.s[nF tun tu t\12.tnSh13.kWlii 14.k lu wk\

8 11.pimpin 12. kondhang 13.kinjeng 14. samya 15. wisnyana 11.pimiPn\ 12.[konD=13.kvJ_13.smY15.wisVn

9 16.Sambel manis pedhes 17. Ngajak gaul 18.simbah 19. kenthut 20. wisngasta 16.smBelMnisePdes\ 17.zjkGaul\18.simBh 19.kenD| t\ 22.wisZst

10 1.Ngajak tandur = 2.Tessen= 3.sanwal= 4.Wis jajan= 5. Tak pancal= 1.zjkTnF u / 2.[t[Pn\3.snDl\4.wisJjn\5.tkVmBel

11 1.Nanas larang = 2.Tespen= 3.sandhal= 4.Wis jajan= 5. Tak nyambel= 1.nnsLr=2.[t[Pn\3.snDl\4.wisJjn\5.tkVmBel

12 1.Nanas larang = 2.Tespen= 3.sandhal= 4.Wis jajan= 5. Tak nyambel= 1.nnsLr=2.[t[Pn\3.snDl\4.wisJjn\5.tkVmBel

13 1.Nanas larang = 2.Tespen= 3.sandhal= 4.Wis jajan= 5. Tak nyambel= 1.nnsLr=2.[t[Pn\3.snDl\4.wisJjn\5.tkVmBel

14 1.Nanas larang = 2.Tespen= 3.sandhal= 4.Wis jajan= 5. Tak nyambel= 1.nnsLr=2.[t[Pn\3.snDl\4.wisJjn\5.tkVmBel

15 1.Nanas larang = 2.Tespen= 3.sandhal= 4.Wis jajan= 5. Tak nyambel= 1.nnsLr=2.[t[Pn\3.snDl\4.wisJjn\5.tkVmBel

16 Aksara Swara Jawa A = A I = I U = U E = E O = O

17  AgmIsLm\ = Agama Islam  UniEmirt|\ Arb\ = Uni Emirat Arab  E[ko[logi = Ekologi  UgnD = Ugandha Tuladha panulise aksara swara:

18 Aksara Rekan Kh= k+ F = p+ Dz = f+ Gh = g+ Z = j+

19  Zahra dolanan boneka j+hr[folnN[nBo[nk  Khodir lunga menyang sekolahan [ko+fi/luzmev=se[kolhan\

20 ;2;?p+timhlgif+iki/ai=mejif\k+usN|[lK+oti mhced[kHomh[a [g+op+u/. ;3;?g+u[p+]onLgiamBy/j+ktP+it]hk[rop+i/mn\,bub/kuwi[bo ch[lo[robvJ|/tukup+itminHi=AlP+hm/. ;4;?f+iki/aiku[ynFiwcbisg[wtenT}[mMati,apm[nh[y[n Ho[lh[amck+usuk\, ;1;k+,f+,p+,j+,g+ =1. Kha,dza,Fa/va,Za,Gha

21 ;3;?g+u[p+]onLgiamBy/j+ktP+it]hk[rop+i/mn\,b ub/kuwi[bo ch[lo[robvJ|/tukup+itminHi=AlP+hm/. ;4;?f+iki/aiku[ynFiwcbisg[wtenT}[mMati,apm[n h[y[n Ho[lh[amck+usuk\,

22 Aksara Murda Jawa NA = ! KA = @ TA = # SA = $ PA = % NYA = ^ GA = & BA = *

23 1. Jeneng Wong/ Manungsa 2. Jeneng papan/panggonan/kutho 3. Jeneng gelar 4. Jeneng Nabi 5. Jeneng sesembahan, Gusti. 6. Jeneng istilah manca 7. Jeneng sasi/ wulan. 8.Aksara murda bisa di tulis mung sing paling ngarep. 9. Bisa ditulis kabeh sing ana aksara murdane. 10. Panulise aksara murda ora kena diplenca- plenca utawa dipencar – pencar.

24 1. !inFik whyuni = Nindika Wahyuni 2. @limh = Kalimah 3. #hmif\ =Tahmid 4. $limh = Salimah 5. %citn\ = Pacitan

25 6. [*o[g/o = Bogor 7. $ulTn\ asnufin\ = Sultan Hasanudin 8. %[zrn\ fi[ponegr = Pangeran Diponegara 9. !*i $ulEmn\ = Nabi Sulaeman

26 ANGKA / WILANGAN JAWA 1 = 1 2 = 2 3 = 3 4 = 4 5 = 5 6 = 6 7 = 7 8 = 8 9 = 9 0 = 0

27 1. Ani tuku buku cacahe 5 anitukubukucch[h;5; 2. Aku duwe dhuwit 1500 rupiyah. akufu[wduwit\;1500;rupiyh akudu[wduwit\;1500;rupiyh

28 ; 1:34, 38, 71, 27, 29, 90, 12,11,23, 25 ; 2;X9, 2, 4, 6, 8, 9, 0, 1, 3, 5 ; 3;107, 203, 305, 20, 201, 387, 290, 42, 12, ; 4 ;200, 100, 158, 281, 453, 786, 121, 231, 25, 345 ; 5;56, 87, 52, 88, 91, 103, 200, 987, 12, 567

29 1. ;11;,;12;,;23;,;24;,;27;,;29;,;34;,;38;,;71;,;90; 2.;0;,;1;,;2;,;3;,;4;, ;5;,;6;,;8;,;9;,;9, 3.;12;,;20;,;42;,;107;,;201;,;203;,;290;,;305;,387;. 4. ;25;,;100;,;121;,;158;,;200;,;231;,;281;,;345;,;453;,; 786;.

30 ?t=gl\;28;O[kTobe/fi[pzetTimi[n=okfinsumPhpemud.k[b hk[n/To/p[p]nThwiwitJm\:06;45;znTijm\;17;30;ge[nFrfiki b/r[k.sumPhpemudkwiwitTnT=gl\;28;ssi;10;taun\;1928;.rtrtsi=fizenFikkH[k[fni=pz/sk[nTo/k[nTo/ksebutYaikupe/ lu[n[vo[nTosemz[tTprmudnukulL[kmnu=glLi=semztNsi[ yonl\,

31 ?semz[tTprmudfukHi=zuni,senjnWis\;65;taunTetepPnTesFi [co[nTo,[aorantemB|=lunT|/.semztK|wifige[mBo/ge[mBo/r[k am/gp[vCnSemz[tTprmudjmnSaikiai=bbHpb[akur=g}=s_.p[ vCnHnsi=mknT/knT/,ni=pribs[nSwusiji. ?mullumnT/af- naiki,a[yoprmudgughaenSemztM|.aunDkN[aolhk]idmu.s}g epPsinau mu.k[bhaikuffisrnkgyuhai=kkxpPn\,

32

33 ai ni ci ri ki fu tu su wu lu [p [d[ j[ y [v me ge be qe ze i/hi ni ci ri ki Du tu su wu lu Pe dhe je ye nye Me ^ ge ^ be^ the^ nge^

34 o/ho no co ro ko Dar tar sar war lar Pah dhah jah yah nyah Mang gang bang thang ngang [ao[no[co[ro[ko f/ t/ s/ w/ l/ ph dh jh yh vh m= g= b=q=z=

35 Hra nra cra … kra Dre tre sre wre lre Pya dhya jya … … Paten m paten g paten ba paten tha … a] n] c] … k] f} t} s} w}l} p-d- j- y-v- m\ g\ b\ q\ z\

36 11.Dluwang12.Klabang13.Krendha14.komputer15.Sampurna16.Ngetik17.Nganggo18.Krungu19.Sranane20.dlamakan 1.Miri = 2. gulu 3.sate4.Molo5.Sandhal6.Setya7.Sedya8.Krasa9.Tresna10.sayang

37 11.Dluwang= f lu w= 12.Klabang= kLb= 13.Krendha= k}nD 14.komputer= [komPute/ 15.Sampurna= smPu/n 16.Ngetik = zetik\ 17.Nganggo= z=[zo 18.Krungu= k( zu 19.Sranane= s]n[n 20.dlamakan= fLmkKn\ 1.Miri = miri 2. Gulu = gulu 3.sate= s[t 4.Molo= [mo[lo 5.Sandhal= snFl\ 6.Setya= set- 7.Sedya= sef- 8.Krasa= k] s 9.Tresna= t}sN 10.Sayang = sy=

38 1. mt 2. mti 2. mti 3. mutu 4. [m[t 4. [m[t 5. mutu= 6. mete= 6. mete= 7. mute/ 8. muth 8. muth 9. [mo[to 10. [m[t 10. [m[t 1.Mata 2. mati 2. mati3.mutu 4.mete 4.mete5.mutung 6.meteng 6.meteng7.muter 8.mutah 8.mutah9.moto 10.mete 10.mete

39 1. mt 2. mti 2. mti 3. mutu 4. [m[t 4. [m[t 5. mutu= 6. mete= 6. mete= 7. mute/ 8. muth 9. [mo[to 10. [m[t 10. [m[t 1.Mata 2. mati 2. mati3.mutu 4.mete 4.mete5.mutung 6.meteng 6.meteng7.muter 8.mutah 8.mutah9.moto 10.mete 10.mete

40


Download ppt "PIWULANGAN BASA JAWA akSrjw Aksara Jawa Oleh : Rochmad,S.Pd SMP Negeri 1 Kajoran, Kabupaten Magelang"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google