Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Rifka Juwita.  Profil istri-istri Rasulullah  Karakteristik dan Peran istri Rasulullah.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Rifka Juwita.  Profil istri-istri Rasulullah  Karakteristik dan Peran istri Rasulullah."— Transcript presentasi:

1 Rifka Juwita

2  Profil istri-istri Rasulullah  Karakteristik dan Peran istri Rasulullah

3  Dijuluki Ath-Thahirah (wanita suci)  Wanita mulia, keturunan terpandang dan pedagang sukses dari suku Quraisy.  Pertautan dua hati  Rumah tangga harmonis dan barokah  Buah pernikahan : # Puteri Rasulullah : Zainab, Ruqayyah,Ummu Kultsum dan Fatimah # Putera Rasulullah (dari Khadijah) : Al Qasim, Abdullah dan Ath Thahir

4  Kesetiaan, pengorbanan dan keimanan  Kenangan tak terlupakan: Rasulullah bersabda : “Dia beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkariku. Dia yang membenarkan aku ketika orang-orang mendustakan aku. Dia yang menyumbangkan hartanya untukku ketika orang-orang mencegahnya dariku. Dan dari dialah Allah mengkaruniakan aku anak, ketika istri-istriku yang lain tidak dapat memberikannya”

5  Shahabiyyah (dari suku Quraisy) yang ikut hijrah ke Habasyah (pada gelombang hijrah kedua) bersama suaminya As-Sakran bin ‘Amr, namun setelah kembali ke Mekah, suaminya wafat.  Menikah dengan Rasulullah  Kehidupan dalam rumah tangga  Memiliki kekuatan hati dan akal,humoris, lapang dada,dermawan

6  Dikenal dengan Ash-shiddiqah  Menikah dengan Rasulullah  Kejiwaan yang mendapat perlakuan layak  Kisah berita dusta (haditsul ifki) QS An- Nur:11  Pencemburu  Ungkapan Abu Bakar :“…sertakan aku saat kalian ‘berdamai’ sebagaimana kalian menyertakan aku saat kalian ‘berperang’ “.  Kokoh dalam kebenaran,dermawan,keluasan ilmu.

7  Menikah dengan Khunais bin Huzafah (bersama2 hijrah ke Madinah,ikut perang Badar dan wafat di Madinah).  Kisah pernikahan Hafshah dengan Rasulullah  Kedekatan dengan Aisyah.  Rasul bersabda:“Ya Hafshah,malaikat Jibril baru saja mendatangiku & berkata Allah menyampaikan salam dan berkata untukmu,’Rujuklah Hafshah,dia adalah wanita yang suka shalat malam dan berpuasa dan dia adalah istrimu di syurga’  Taat dalam ibadah, tajam dalam pandangan.

8  Namanya Hindun binti Abu Umayyah  Bersama Abu Salamah, ikut hijrah rombongan pertama ke Habasyah yang kemudian kembali ke Makkah.  Kisah hijrah ke Madinah (wanita pertama yang hijrah ke Madinah).  Abu Salamah wafat & doa Ummu Salamah.  Menikah dengan Rasulullah.  Ahli fiqih (fuqoha Shahabiyyat) serta perawi hadits, memiliki pandangan jernih

9  Namanya Romlah binti Abu Sufyan.  Termasuk awalan memeluk Islam bersama suaminya Ubaidillah bin Jahsy. Ikut hijrah (bersama suaminya) ke Habasyah pada rombongan kedua. Suaminya murtad di Habasyah dan wafat di Habasyah  Menikah dengan Rasulullah. Rasulullah diwakilkan oleh raja Najasyi.  Tegas menghadapi kekufuran, komitmen melaksanakan sunah (shalat rawatib 12 raka’at), pemaaf.

10  Termasuk barisan pertama yang masuk islam, ikut hijrah ke Madinah.  Kisah pernikahan dengan Zaid bin Haritsah.  Rasulullah menikahinya atas perintah Allah untuk menggugurkan ajaran keliru di masyarakat (larangan mengawini mantan istri anak angkat). Al Ahzab 36-40.  Khusyu dalam ibadah, wara (pada kisah haditsul ifki), dermawan dan suka menolong.

11  Dikenal dengan Ummul Masakin (sejak masa jahiliyah)  Menikah dengan Abdullah bin Jahsy namun suami syahid dalam perang Uhud.  Menikah dengan Rasulullah (selama sekitar2- 3 bulan) kemudian wafat.

12  Saudara seibu dari Zainab binti Khuzaimah.  Menikah dengan Mas’ud bin Amr sebelum datangnya Islam, kemudian bercerai. Setelah itu dinikahi oleh Abu Ruhm bin Abdul Izzi, namun suami wafat.  Kisah pernikahan dengan Rasulullah (pada peristiwa Umrah Qadha)  Aisyah berkata “Sesungguhnya Maimunah adalah wanita paling bertaqwa di antara kami dan paling suka bersilaturrahim”

13  Anak kepala suku Bani Musthaliq.  Menikah dengan Masafi bin Shafwan, namun terbunuh dalam keadaan kafir pada perang bani Musthaliq.  Latar belakang pernikahannya dengan Rasulullah: Kisah Perang bani Musthaliq (6H).  Barokah pernikahannya untuk kaumnya.  Rajin beribadah dan berzikir.

14  Anak pemimpin Bani Nadhir. Memiliki garis keturunan Nabi Harun, saudara Nabi Musa.  Menikah dengan Salam bin Misykan, lalu bercerai. Menikah lagi dengan penyair Yahudi, Kinanah bin Ar-Rabi’ (terbunuh pada perang Khaibar).  Kisah pernikahan dengan Rasulullah (perang Khaibar, 7 H)  Pembelaan Rasulullah :...”Bapakku adalah keturunan nabi Harun, pamanku adalah keturunan nabi Musa dan sekarang suamiku Nabi Muhammad SAW”

15  Wanita Mesir, pemberian dari penguasa Mesir (Raja Muqauqis). Masuk Islam setelah didakwahi oleh Hatib dalam perjalanan dari Mesir ke Madinah.  Berita gembira (mendapatkan keturunan, bernama Ibrahim).  Ungkapan Rasulullah “Pergauilah penduduk Mesir dengan baik karena mereka memiliki hubungan nasab dan perbesanan.”

16  Tawanan perang Bani Quraizah (7 H).  Ungkapan Rasulullah: “Jika engkau memilih Allah dan RasulNya maka Rasulullah akan memilihmu”.  Masuk islam, Rasulullah memerdekakannya dan menikahinya.

17  Responsif terhadap keimanan dan ketaatan serta berpegang teguh dengan Islam.  Mendukung tugas Rasulullah, pengorbanan harta dan jiwa.  Wanita yang taat beribadah, mandiri dalam kebenaran dan keimanan.

18  Cinta ilmu, menyerap ilmu dari Rasulullah dan mendakwahkan kepada kaumnya.  Memberikan inspirasi dan solusi kepada Rasulullah.  Lebih memilih hidup sederhana bersama Allah dan RasulNya ketimbang gelimang harta (Al-Ahzab 28-29).

19  Istri dan Putri Rasulullah, Mengenal dan Mencintai Ahlul-Bait. Penyusun : Abdullah Haidir.  Sirah Nabawiyah. Penulis : Syaikh Shafiyyur Rahman Al Mubarakfury.  Sirah Nabawiyah, Analisis Ilmiah Manhajiah terhadap Sejarah Islam di Masa Rasulullah. Penulis : Dr. Muhammad Sa’id Ramadhan al- Buthi.

20


Download ppt "Rifka Juwita.  Profil istri-istri Rasulullah  Karakteristik dan Peran istri Rasulullah."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google