Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kriteria topik tajuk rencana

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kriteria topik tajuk rencana"— Transcript presentasi:

1 Kriteria topik tajuk rencana
MATAKULIAH: PENULISAN ARTIKEL DAN FEATURE RAHMI SURYA DEWI

2 Tajuk rencana : mahkota media pers
Topik merujuk pada berita atau peristiwa yang aktual atau kontroversial, atau kedua- duanya sehingga memiliki daya tarik dan penting untuk segera diketahui oleh khalayak Topik sesuai dengan filosofi, visi, misi dan kebijakan umum media penerbitan pers Tajuk sejalan dengan kualifikasi dan fokus wilayah sirkulasi media penerbitan

3 Berpijak pada kaidah dan nilai standar jurnalistik seperti aktualitas, objektivitas, keluarbiasaan peristiwa Topik tidak bertentangan dengan aspek ideologis, yuridis, sosiologis dan etis yg tedapat dalam masyarakat Topik senantiasa berorientasi pada nilai-nilai luhur peradaban universal seperti kemanusiaan, kebenaran, keadilan, kejujuran dan kesetaraan penegakan supremasi hukum.

4 Tesis tajuk rencana Tesis : pendapat utama dari keseluruhan uraian tajuk rencana. Tesis disebut juga kesimpulan. Tesis tajuk rencana hendaklah ringkas,lugas, tegas, jelas dan mengandung unsur kebaruan.

5 Tesis tajuk rencana disampaikan melalui dua cara
Terbuka : apabila tesis dirumuskan dalam rangkaian kalimat ringkas, lugas dan tegas secara tersurat. Bersifat ‘tembak langsung’ tidak memberikan kesempatan kepada pembaca untuk melakukan interpretasi atau mengembangkan persepsinya Pembaca hanya dihadapkan pada dua pilihan : menerima atau menolak tesis tersebut.

6 Tesis tertutup Kesimpulan tidak dirumuskan dalam kalimat yang ringkas, lugas dan tegas. Pesan disampaikan secara tersirat, samar- samar atau hanya menunjukkan sinyal, isyarat, tanda, indikator. Pertimbangannya, khalayak pembaca sudah cerdas dan bijak sehingga tidak menimbulkan kesan menggurui.


Download ppt "Kriteria topik tajuk rencana"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google