Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Peristiwa Fathu Makkah (penaklukan kota Mekah)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Peristiwa Fathu Makkah (penaklukan kota Mekah)"— Transcript presentasi:

1 Peristiwa Fathu Makkah (penaklukan kota Mekah)
Presented by Kelompok 5 : Liana Wati K Meliana Febriyanti W K Miftahul Anwar K M. Nur Rohim K Mutiara Arlita Devi K Peristiwa Fathu Makkah (penaklukan kota Mekah)

2 Rumusan Masalah Apa sebab terjadinya penaklukan kota Mekah ?
Bagaimana kronologi peristiwa penaklukan kota Mekah? Apa saja pengaruh yang timbul dari peristiwa tersebut?

3 Gambaran Umum Bahasa Arab Fathu Makkah penaklukan kota Mekah.
Terjadi pada tahun 630 M tepatnya pada tanggal 10 Ramadhan 8 H. Ketika Muhammad beserta pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekkah. Kemudian menguasai Mekkah secara keseluruhan sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Ka’bah.

4 Penyebab Peristiwa Sebab utamanya adalah datang dari kaum Quraisy sendiri. Dimana sebelumnya terjadi pelanggaran yang mengundang kaum muslimin untuk memberikan hukuman kepada mereka. Orang-orang dari Bani Bakar meminta bantuan personil dan senjata kepada para pemimpin Quraisy guna menyerang orang-orang Bani Khuza’ah yang merupakan sekutu Muslim. Kafir Quraisy ikut membantu Bani Bakr, padahal berdasarkan kesepakatan damai dalam perjanjian Hudaibiyah (Dzul Qaidah, tahun 6 H) dalam salah satu klausul disebutkan melarang adanya gencatan senjata selama 10 tahun.

5 Kronologi Peristiwa Fathu Makkah
Quraisy menyerang Bani Khuza’ah Abu Sufyan (kepala suku Quraisy di Mekah) pergi ke Madinah untuk perbaikan isi perjanjian Persiapan penyerbuan ke Mekah dan usaha merahasiakannya

6 Lanjutan. . . Pasukan Islam bergerak ke Mekah Pasukan Islam singgah di Marr Azh-Zhahran Pasukan Islam meninggalkan Marr Azh-Zhahran lanjut ke Mekah

7 Lanjutan. . . Orang-orang Quraisy berpencar menghindari pasukan Islam
Pasukan Islam berada di Dzu Thuwa Pasukan Islam masuk Mekah

8 Lanjutan. . . Rasulullah masuk Masjidil Haram dan membersihkannya dari berhala Adzan oleh Bilal dan shalat kemenangan Dari Ibnu Hisyam dan pakar biografi Nabi Muhammad: Eksekusi ke 16 terpidana

9 Selain itu hukuman mati juga ditetapkan atas 17 orang Mekah atas kejahatan mereka terhadap orang Muslim, meskipun pada akhirnya beberapa di antaranya diampuni. Dari 17 orang yang dijatuhi hukuman mati, sebagian mengajukan ampunan dan diampuni, 5 orang tidak mengajukan ampunan dan dihukum mati, satu orang melarikan diri meninggal dalam usia senja. Ibnu Hisyam dan beberapa pakar biografi Nabi Muhammad menuliskan ketujuh belas terpidana tersebut sebagai berikut: Abdullah bin Sa’d; Abdullah bin Khatal; Fartana; Quraibah; Huwairitsbin Nafidz bin Wahab; Miqyas bin Subabah;

10 Lanjutan. . . Sarah;. Harits bin Hisyam dan Zubair bin Abi Umayyah;
Ikrimah bin Abu Jahal; Habbar bin al-Aswad; Wahsyi bin Harb; Ka’b bin Zubair Harits bin Talatil; Abdullah bin Zib’ari. Hubairah bin Abi Wahab Makhzumi; Hindi binti Uthbah;

11 Pengiriman beberapa satuan perang dan utusan
Setelah suasana menjadi tenang, Muhammad mengirim beberapa satuan perang dan utusan diantaranya: Pengiriman Khalid bin Al-Walid untuk penghancuran berhala Uzza di Nakhlah. Amru bin Al-Ash diutus untuk menghancurkan berhala Suwa’ milik Hudzail di Ruhath. Nabi mengutus Sa’d bin Zaid Al-Asyhali bersama 20 orang ke Al-Musyallal di bilangan Qadid pada berhala Manat.

12 Pengaruh Penaklukan Kota Mekkah
Perjanjian Hudaibiyah merupakan permulaan dari sinyal datangnya kemenangan yang besar. Dengan dikukuhkannya perjanjian ini, semua orang merasa aman. Setiap orang mengobrol dengan yang lain, memperbincangkan masalah Islam. Orang-orang muslim yang sebelumnya menyembunyikan keislamannya di Mekah. Kini, menjadi berani menampakkan agamanya dan bahkan berdakwah serta berdebat dengan orang lain. Sehingga cukup banyak yang masuk Islam dan menjadi pasukan yang jumlahnya berlipat lipat sampai sepuluh ribu prajurit. Tahapan ini membuat kekuasaan agama dan keduniawiaan menjadi milik mereka.

13 Sekian… Wassalam

14 Simpulan Penaklukan Mekkah terjadi pada tanggal 10 Ramadan 8 H (630 M), dimana Muhammad saw beserta pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekkah  dan kemudian menguasai Mekkah secara keseluruhan sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Ka’bah. Penyebab utama Penaklukan Mekkah adalah datang dari kaum Quraisy sendiri. Yaitu kaum Quraisy mengkhiati perjanjian Hudaibiyah, mereka membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza’ah yang berpihak pada Muhammad saw dan kaum muslimin. Penaklukan Mekkah sangat membawa pengaruh bagi penduduk Mekah untuk masuk Islam serta orang-orang muslim yang memegang kendali kekuasaan. Selanjutnya misi dakwah disebarkan ke seluruh dunia ditempuh dalam waktu dua tahun.


Download ppt "Peristiwa Fathu Makkah (penaklukan kota Mekah)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google